Fotbollsplaner på Ramsmora

Nyhet Publicerad Ändrad

Församlingen stödjer barn- och ungdomsidrotten genom långtidskontrakt med kommunen om Ramsmora.

Boo församling äger mark kring Ramsmora i Saltsjö-Boo. Under lång tid har diskussioner pågått om vad marken skall användas till. Igår kväll fattades ett enigt beslut i kyrkorådet om att ställa sig till positiv till Nacka kommuns förfrågan om att arrendera mark i syfte att anlägga två fotbollsplaner, med option på en tredje. Kommunen fattar sitt formella beslut under slutet av mars.  

Utredningar i Nacka kommun har visat att behovet för fotbollsplaner är allra störst i norra Boo där församlingen äger mark. Därför har det varit naturligt för kyrkorådet att tillsammans med kommunen söka finna lösningar för detta. - För oss är det viktigt att hitta goda och långsiktiga lösningar. Med tanke på alla barn och ungdomar som bor i församlingen tror vi detta blir bra, säger Margareta Huzelius, kyrkorådets ordförande.

Församlingen arrenderar ut marken i befintligt skick och kommunen ansvarar för dess utformning.

Vid frågor, kontakt: Henrik Roos, kyrkoherde Boo församling, Henrik.roos@svenskakyrkan.se, 08- 747 66 06

Varför arrenderar kyrkan ut mark till kommunen?

Det korta svaret är att vi tror att det är bra med fotbollsplaner för våra barn och ungdomar. Men det finns också ett längre svar och jag skall försöka återge den process som pågått i kyrkorådet under flera år.
Det stora skälet har att göra med att församlingen försöker kombinera ett trovärdigt miljöarbete med en hållbar ekonomi. När det gäller ekonomin så står församlingen inför stora men helt nödvändiga utgifter. Boo kyrka fyller 100 år 2023 och kyrkan är i akut behov av en upprustning. Den behöver bland annat handikappanpassas, elledningar och vvs behöver bytas ut, trasiga golv och väggar lagas, dränering skall göras pga fuktskador mm. Kostnaden för allt detta beräknas till ungefär 75 000 000. Vi kommer få kyrkoantikvarisk ersättning för en mindre del av detta, men merparten behöver församlingen stå för själv.

När det gäller marken i Ramsmora så äger församlingen ett område som är 957 000 m2 stort. Församlingen har de senaste åren fått erbjudande från byggföretag som velat köpa och exploatera marken, men församlingen har valt att säga nej. Skälet har varit att vi vill bevara så mycket som möjligt av naturen. Hade vi sålt marken hade vi tappat kontrollen. Men den nuvarande situationen, där inkomsterna för marken inte täcker våra utgifter, är i längden inte hållbar. När erbjudandet dök upp från kommunen, där vi får radikalt mycket bättre betalt för arrendemarken, såg vi en lösning där en liten del av marken (mindre än tre procent) arrenderades ut till ett välbehövligt ändamål som gynnar bygdens barn och ungdomar, samtidigt som församlingen skulle få en stadig intäkt som möjliggör för oss att behålla övriga marken och bevara naturen.

I samband med besluten kring fotbollsplanerna har också kyrkorådet fört diskussioner om hur vi skall göra med skyttebanorna. Å ena sidan har de funnits länge och engagerar många. Å andra sidan ligger de mycket olyckligt till som en barriär framför skogsområdena och Booleden. En lösning som diskuterats är att avveckla skjutbanorna och istället upplåta dem för betesmarker. På det viset skulle ett område som är väsentligt större är fotbollsplanerna frigöras och som dessutom ligger i omedelbar anknytning till skogen. Då blir det även naturligt för alla de barn och ungdomar som rör sig kring fotbollsplanerna att ge sig ut i naturen. Detta är inte beslutat i nuläget utan samtalen hur församlingen skall hantera skjutbanorna fortsätter framöver.

Avslutningsvis kan vi konstatera att det inte är någon enkel fråga med enkla svar. Men genom avtalet med kommunen tror vi att vi hittat en väg framåt som är bra för såväl barnen, naturen och församlingen.

Henrik Roos Kyrkoherde Boo församling

Frågor och svar

Det har kommit en del frågor kring att Boo församling ämnar arrendera ut mark till Nacka kommun till fotbollsplaner. Här kommer svaret på några av de vanligaste frågorna

Vilken är bakgrunden till att församlingen tagit detta beslut?

Det främsta skälet är att vi tror det är bra för våra barn och ungdomar. I Saltsjö-Boo bor i nuläget 34 000 invånare. 25 % av dem är mellan 0-15 år. Utredningar har visat att behovet av fotbollsplaner i Nacka kommun är stort, och allra störst i norra Boo, där församlingen äger mark. Därför var det naturligt att säga ja till kommunens förfrågan.

Har församlingen gjort någon miljöprövning innan beslutet?

I avtalet är det kommunens uppgift att pröva om marken lämpar sig för ändamålet. De behöver bland annat beakta den hälso och miljölagstiftning som gäller.

Vad händer med skjutbanan?

Arrendeavtalet med kommunen berör inte skyttebanorna. Det har framkommit förslag att ha hästar och får på skjutbanans mark, men det är inget som är beslutat i nuläget.

Kan privatpersoner köpa mark av församlingen?

I nuläget finns inte den möjligheten.

Skulle inte församlingen bygga bostäder på ängarna där det nu planeras fotbollsplaner?

Nej, det har aldrig varit planen. Däremot har församlingen fått ett positivt planbesked att bygga bostäder utmed Kummelnäsvägen, nära befintlig bebyggelse. Detta gäller framför allt söder om Kummelnäsvägen där det idag finns ett stort byggupplag. Detaljeplanearbetet kring detta området förväntas påbörja år 2023.

Vad ska församlingen ha pengarna till?

Boo kyrka fyller hundra år 2023 och behöver både handikappanpassas och renoveras. Det finns bland annat omfattande fuktproblem som behöver åtgärdas. Kyrkan stänger i sommar och kommer åter öppnas 2023. Under tiden kyrkan är stängd fortsätter gudstjänster och förrättningar i andra lokaler.