Olika gravskick

En av de frågor som kommer när en nära anhörig avlider är vilken form av gravsättning man ska välja.
Det viktigaste att tänka på är att en gravsättning skall göras enligt den avlidnes önskemål.

Kistgrav
I en kistgrav finns det plats för en eller flera kistor. Därutöver kan man sätta ned ett flertal urnor, urnor kan spärra möjligheten att sätta ner ytterligare kistor. En ny gravplats upplåts med gravrätt för 25 år. Gravrätten förlängs med automatik efter en ny gravsättning. Nya kistgravar finns att ta i bruk på flertalet av våra kyrkogårdar.
På äldre kyrkogårdsdelar där det funnits gravar sen lång tid tillbaka kan i allmänhet endast nya urngravar tillåtas.

Urngrav
I en urngrav får det plats ett flertal urnor. Gravsättning av askan kan ske i en urna eller i ett askvar (tyghölje som ersätter urna). En ny gravplats upplåts med en gravrätt för 25 år. Gravrätten förlängs med automatik efter en ny gravsättning. Nya urngravar finns att ta i bruk på de flesta av våra kyrkogårdar. Återlämnade gravar kan återupplåtas för gravsättning av urnor.

Minneslund
En minneslund är ett gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Detta är en anonym gravsättning och det finns ingen plats för namn på gravsatta.
Enskilda planteringar är inte tillåtna. I minneslunden är det kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för gravskötseln.
Det finns en gemensam smyckningsplats där anhöriga får placera snittblommor och ljus.
Gravsättning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former utan att anhöriga närvarar.
Efter att gravsättning av aska är utförd sänds ett minnesbrev till den anhörig som beställt begravningen.
Ingen gravrätt upplåts för gravplatsen och de anhöriga har inget skötselansvar.
Minneslundar finns vid flertalet av våra kyrkogårdar.

Askgrav
Askgravplatser är en gravplats för askor eller urnor som möjliggör för makar att vila i samma gravplats och kan närmast jämföras som ett mellanting mellan en urngrav och minneslund.
En askgravplats upplåts med gravrätt med starka restriktioner om till exempel gravstenens utformning, smyckning av gravplatsen m.m.         Villkoren kan variera beroende på vilken askgravplats det gäller, men generellt gäller att anhöriga får endast smycka med lösa blommor i vas.
De anhöriga betalar för namnbricka och på vissa kvarter även för den kollektiva skötsel till kyrkogårdsförvaltningen.