Foto: Carina Falk Norgren

Bollnäs kyrka

Bollnäs kyrka är öppen tisdag-fredag kl 11-15, med reservation för att vaktmästaren ibland medverkar vid förrättningar på andra platser och då tillfälligt stänger kyrkan. Kyrkan ligger på Norra kyrkvägen 5, Bollnäs
Hitta hit

Om du klickar här på länken kan du ta en rundtur inne i Bollnäs kyrka.
Välkommen in!

Här är en länk, till Youtube, där du kan höra Bollnäs kyrkklockor

Bollnäs kyrka byggdes under 1300- och 1400-talen.
Det är känt att en kyrkoinvigning ägde rum i Bollnäs den 3 november 1468. Då bör det karaktäristiska kraftfulla tornet, som man känner igen när man passerar på riksväg 83, ha stått klart. 
Under år, 1753-55, 1876-78, 1927-28 och 1992-93 renoverades och restaurerades kyrkan omfattande.

1753-1755 byggdes kyrkan ut med korsarmar åt norr och söder och några år senare försågs dessa med läktare.

Vid ombyggnaden, 1992-1993, öppnades ett fönster mot öster bakom altaret. Ett nytt flyttbart altare ger ökad flexibilitet vid gudstjänster och konserter. I kyrkorummet finns även en "lillkyrka", Mariakapellet. För att svara mot dagens krav på bra ljud installerades en ljudanläggning som används för närradiosändningar och även kan användas vid TV-sändningar. Andra ändringar är att ett väntrum ställts i ordning för brudpar, dopföljen och andra. Där finns skötbord för spädbarn. Kyrkan har även handikappanpassats.

Kyrkklockorna
Det finns tre klockor i tornet. Storklockan och mellanklockan är gjutna 1711 av Catharina Meyer och är förmodligen omgjutningar av tidigare klockor, eftersom tornet eldhärjades det året. Då förstördes även den tidigare spetsiga spiran och vid återuppbyggnaden fick tornet det utseende det har i dag. Lillklockan göts ursprungligen 1760, men blev 1874 omgjuten hos A. Beckman & Co.

Här kan du lyssna till Bollnäs kyrkas klockor

 

Inventarier
I dag är Bollnäs kyrka ägare till landets största bestånd av medeltida kyrkoskulpturer vid sidan av Vadstena klosterkyrka. De tre förnämsta altarskåpen och fem andra skulpturer är placerade i kyrkans kor, men ytterligare sexton skulpturer och ett par fragment finns numera på Hälsinglands museum i Hudiksvall. Samtliga härstammar från medeltidens slut och är utförda i sengotisk stil. Tre av dem är betydande konstverk - högaltarskåpet, det stora altarskåpet och det stora Maria-altarskåpet, där det senare anses vara Haken Gullesons mest imponerande konstverk från tiden kring 1520.

Högaltarskåpet
som föreställer Kristi begråtelse, är med största sannolikhet tillverkat av Jordan Målare, Stockholm, till invigningen av kyrkan 1468, medan det stora altarskåpet, en skulpterad, rikt förgylld och bemålad framställning av den "heliga släkten", tros vara tillverkat i Bryssel kring år 1500.

Altarskåp Bollnäs kyrka
Foto: Ulf Schöning

Bollnäs kyrka äger även en förnämlig uppsättning nattvardssilver, där en sen medeltida kalk med patén är mest värdefull. Den är ett inhemskt arbete från slutet av 1400-talet eller början av 1500-talet.

Orgeln i Bollnäs kyrka är en Hammarberg-orgel från 1981 med 42 stämmor.

Orgel Bollnäs kyrka
Bollnäs kyrkas orgel Foto: Carina Falk Norgren

Sockenkyrka och heligt rum

Texter om kyrkorna är hämtade ur boken Klenoder och konst i nio hälsingekyrkor som innehåller information om kyrkorna i Undersvik, Arbrå, Rengsjö, Bollnäs, Voxna, Ovanåker, Alfta, Hanebo och Segersta. Men här på webbsidan har vi enbart använt oss av det som står om kyrkorna i Bollnäs pastorat.
Text Arne Sandin  - Bild Tord Harlin

Tillägnan
Denna bok tillägnas Kyrkans vänner och envar gudstjänstbesökare. Den gör inte anspråk på att vara en fullständig förteckning över klenoder och konst i de nio kyrkorna. Till dem som undertecknad intervjuat eller som har bidragit med information framförs här ett Tack.
För gott samarbete tackar jag särskilt biskop em. Tord Harlin, Uppsala och kyrkonämndens ordförande i Bollnäs-Ovanåkers kyrkliga samfällighet, Stefan Jonäng, vilken senare gett mig uppdraget.

Bollnäs Mikaelidagen den 2 okt. 2011
Arne Sandin, kyrkoherde em., teol. lic., fil. kand.

Med pelarstoder tolv står Herrens helga kyrka,
och Jesus Kristus är dess grundval och dess styrka.
Där fogas sten vid sten, där bygges år från år,
till dess vid tidens slut Gud hus fullkomnat står.

Vårt hem vill kyrkan bli i livets glädjedagar
och när i sorgens tid betryckta hjärtan klagar.
Där bjuds vi alla in till Herrens nattvardsbord,
Där vigs vårt stoft en gång till ro i helgad jord.

Psalm 369: 1,5