Postludium 21 februari

Nyhet Publicerad

”Gå varsamt, min kristen”. Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Temat på första söndagen i fastan 21 februari är ”Prövningens stund”.

21 februari: ”Gå varsamt, min kristen” – Preludium och fuga på  Sv. Ps. 565

Första söndagen i fastan har temat ”prövningens stund”. En av dagens texter berättar om Eva som frestas att äta den förbjudna frukten från kunskapens träd i Edens lustgård. De flesta vuxna människor har nog upplevt den starka kraften som kan finnas lockelsen hos något man innerst inne vet är fel, men som man blir så uppfylld av att man inte klarar stå emot. En annan av texterna handlar om hur Jesus frestas i öknen att använda sin gudomlighet för egoistiska syften, något som han emellertid står emot.

En passande psalm på detta tema är psalm 565 ”Gå varsamt, min kristen” som talar om hur lätt det är att hamna på avvägar på sin livsvandring, men också hur vi får ha Jesus som förebild och vandra i hans spår. Texten har ursprung från 1700-talet, bearbetad till sin nuvarande form av Anders Frostenson. Musiken är en norsk-svensk folkmelodi.

Här en orgelbearbetning, där första delen, preludiet, har ett ostinato-motiv med hoppande toner i pedalstämman tillsammans med två korta bundna melodier i tenorläge, varpå koralmelodin inträder i översta stämman. De ”tassande” pedaltonerna, understämmornas många halvtonsteg och den ständiga växlingen mellan tonikan (c-moll) och växeldominanten (ofullkomlig med septim och lågalterarad kvint i basen (Ab7)) skapar en atmosfär av ovisshet och nalkande fara, något som accentueras när pedalen stannar på tonen ass och de två tenormotiven dupliceras en efter en i terster staplade ovanpå varandra. Samtidigt öppnas svällarluckorna succesivt i ett crescendo fram till en klimax på ett uthållet Ab13#11-ackord (harmonik som annars mest förekommer i storbandsjazz) samtidigt som pedalen steg för steg ”smyger” ner till tonikan (C) och preludiet avslutas med en oviss öppen kvint.

Därpå följer en fuga där altstämman ensam först presenterar det inledande koralmotivet, följt av sopranstämman en kvint upp. Efter några takters mellanspel av dessa båda stämmor inträder så tenorstämman, tätt följt av pedalstämman. De fyra stämmorna följs åt till en kadens i parallelltonarten (Ess-dur), varpå pedalstämman pauserar under ett mellanspel av övriga stämmor, vilket mynnar ut i en stegring (där pedalstämman nu återinträder) till växeldominanten (ofullkomlig med septim och lågalterarad kvint i basen (Ab7)) som upplöses till dominanten, G (som pedalen parkerar sig på), beredande för koralmelodin i sin helhet, nu med fyra stämmor i högt läge, där inkopplandet av andra manualens skarpa Regal 8' ger en extra emfas. I den avslutande delen upprepas koralmotivet, nu till liggande toner i sopran och pedal, som via subdominantparallenen (Ass-dur) parkerar sig på subdominanten (f-moll), där uppåtgående skalrörelser i övriga stämmor slutligen leder fram till plagal kadens tillbaka till tonikan (c-moll).