Foto: Ing-Marie Johansson

Aktuellt om Olsfors kyrka

Ändrad

Kyrkofullmäktige har tagit ett inriktningsbeslut om att påbörja processen att avyttra Olsfors kyrka. Tills vidare kan kyrkan användas till dop, bröllop och begravning.

2023-06-05

Efter gudstjänsten sön 20 aug berättar kyrkorådets utsedda arbetsgrupp om Kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut från aug 2022 och hur om hur processen fortlöper. Möjlighet finns att ställa frågor. Varmt välkommen!

Arbetsgruppen består av Annika Malm, Gunnel Brandt, Rolf Stenström, Catrin Eriksson, Sven Hertzman och Bente Johansson.

2023-04-12

Kyrkorådets ordförande Annika Malm blir intervjuad av Christer Johansson gällande Olsfors kyrka och kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut.
Filmproduktion: Christer Falk, bollebygdsnyheter.se

2022-11-23

Den utsedda arbetsgruppen arbetar vidare med insamling av uppgifter till stiftsstyrelsen. Ett samrådsmöte med styrelsen och representanter för pastoratet kommer att ske tidigast i mars 2023. Samtidigt förs samtal på olika nivåer och sammanhang om hur vi ska kunna vara en levande kyrka för och genom människor i hela pastoratet. 

För att tillmötesgå önskemål om en gudstjänst i advents- och juletid i Olsfors kyrka kommer julpsalmgudstjänst firas på annandagen, se kalendarium.

Arbetsgruppen består av Annika Malm, Gunnel Brandt, Rolf Stenström, Catrin Eriksson, Sven Hertzman och Bente Johansson.

För frågor, kontakta gärna:
Annika Malm, kyrkorådets ordförande, tel 0723-41 06 14
Gunnel Brandt, kyrkofullmäktiges ordförande, tel 0705-78 93 70

2022-11-10

Kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut 

Den 29 augusti tog kyrkofullmäktige i Bollebygds pastorat ett inriktningsbeslut om att påbörja processen att avyttra Olsfors kyrka. Denna process kommer enligt Göteborgs stift att pågå det närmaste året. Tidsplanen visar att tidigast nästa senhöst kan det bli aktuellt att ta kyrkan ur bruk. Fram tills dess kan kyrkan användas till dop, bröllop och begravning. 

Det är ett smärtsamt och sorgligt beslut som föregåtts av över ett års diskussioner i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Förtroendevalda i pastoratet har i det längsta värjt sig inför beslutet och det är något som kommer att ta tid att genomföra. Kyrkans revisorer, kyrkoråd och kyrkofullmäktige anser att det skulle innebära en alltför stor risk att starta ett omfattande renoveringsarbete och ombyggnation på enbart lånade pengar och bidrag, inte minst när byggkostnader och ränteläget riskerar att öka på ett svårförutsägbart sätt. 

Det är viktigt att få en ekonomi i balans för att även i framtiden ha möjlighet att kunna ha anställda medarbetare för Svenska kyrkans uppgift, kärnverksamheter och möten med människor. Trots de besparingar som görs och har gjorts kommer kyrkan att i allt högre grad behöva förlita sig på ideella medarbetare. Många församlingar och pastorat står inför liknande utmaningar. Minskande medlemstal leder till att diskussionen om byggnader kontra verksamhet förs i flera församlingar. Många kyrkor och församlingshem har redan sålts eller kommer att säljas inom Svenska kyrkan.

Bildandet av en arbetsgrupp och informationsmöte i Olsfors

En arbetsgrupp, som är utsedd av kyrkorådet, ansvarar för att driva den fortsatta processen. Den 18 oktober bjöd arbetsgruppen tillsammans med representanter från kyrkorådet och kyrkofullmäktige in till ett öppet informationsmöte i Olsfors kyrka. Cirka 50 personer närvarade vid mötet och tog tillfället i akt att framföra sina synpunkter och ställa frågor. 

På frågan varför inte ett möte hållits tidigare i processen är svaret att ambitionen ända fram till maj 2022 har varit att genomföra renoveringen av kyrkan och att de tidigare planer som funnits på att bjuda in till möte, då handlat om att prata om hur verksamheten skulle bedrivas i Olsfors kyrka. 

På frågan om varför pastoratet inte har åtgärdat vissa akuta behov till exempel taket på kyrkan är svaret att det är och har varit en prioriteringsfråga, då pastoratet äger flera kyrkor, församlingshem och servicefastigheter och alla måste skötas och underhållas. Allt underhåll är noggrant dokumenterat i Vård- och underhållsplaner. För Olsfors kyrka stod en omläggning av samtliga takytor på tur med prioritering på sakristians tak. Under den senaste tioårsperioden har fukten i krypgrunden och golvet inne i kyrkan åtgärdats.

Arbetsprocessen framåt

Arbetsgruppen kommer att rapportera till kyrkorådet och informera på kyrkofullmäktige om hur processen fortlöper. Gruppen kommer också att informera om vad som sker via pastoratets hemsida. Parallellt behöver samtalet fortsätta på olika nivåer och i olika sammanhang, om hur vi ska kunna vara en levande kyrka för och genom människor i hela pastoratet.

Bollebygds pastorat har ansökt om samråd med Göteborgs stift kring att ta Olsfors kyrka ur bruk. Ett första samrådsmöte beräknas ske i mars 2023 och inför detta möte ska pastoratet lämna in olika underlag såsom historik och bakgrund, statistik över kyrkans användning, förvaltningskostnader, beskrivning av underhållsåtgärder och en beskrivning av pastorala konsekvenser.

Under hösten 2022 kommer församlingsråden i Bollebygd och Töllsjö gemensamt med kyrkorådet att påbörja arbetet med att förnya pastoratets församlingsinstruktion, där vi för de kommande åren drar upp mål- och riktlinjer för hur vi som kyrka fortsatt ska kunna bedriva Svenska kyrkans huvuduppgift med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. 

För frågor, kontakta gärna:

Annika Malm, kyrkorådets ordförande, tel 0723-41 06 14
Gunnel Brandt, kyrkofullmäktiges ordförande, tel 0705-78 93 70