Foto: Lars Andersson

Hultafors kapell – Olsfors kyrka 1916-2016

Vi firar Olsfors kyrkas 100 års jubileum: Onsdag 17 augusti kl 19. Musikgudstjänst, Anna och Johan Lindeblom, Ing-Marie Johansson, Maria Särnbratt Söndag 16 oktober kl. 11. Gudstjänst, Romano Scropeta, Tillfälliga kören

”Samtliga närvarande var överens om behovet av en kyrka för Bollebygds östra skogsbygd, och beslöt enhälligt att åtgärder skulle vidtagas för att om möjligt detta önskemål skulle förverkligas.” Detta kan man läsa ur protokollet fört vid mötet med ortsbefolkningen, angående kyrkbygget den 27 december 1912.

Hur bygger man en kyrka?

En styrelse och byggnadsnämnd utsågs, som skulle förestå och övervaka såväl grundläggning som byggnation och hade full befogenhet att handla efter bästa förstånd och i nödvändigt samråd med styrelsen.

Under nytt möte den 11 januari 1913, diskuterades platsen, var skulle kyrkan ligga och i vilket material skulle den uppföras. Tomten skulle vara vackert belägen, tornspiran önskades smäcker och av tilltalande form. Fönstren skulle göras så många och stora som möjligt. Man frångick tanken att bygga i sten, troligen av kostnadsskäl. Anbudet låg på 14.000 kronor, under förutsättning att virke fanns tillgängligt.

En begäran lästes upp i Bollebygds kyrka den 4 mars 1913, att församling och skogsägare inom bygden godhetsfullt och frivilligt skulle lämna gåvor av timmer, fällt innevarande vinter och att stockarna skulle avlämnas vid Örlid såg, fredagen den 14 mars kl. 17. Virket kunde då sågas och läggas upp till tork inför nästkommande sommar.

En insamlingskommitté spred två slags listor, dels en där man kunde teckna belopp att betala under fem år, med minst 1/5 per år, dels en lista där man betalade genast och även tecknade frivilligt arbete.

Grundstenen lades den 25 september 1913 och kommittén hade dagen till ära byggt en estrad, prydd med flaggor och grönt. I en zinklåda, hade flera dokument om kyrkans tillblivelse lagts ner, samt en ritning, en bibel, en katekes och flera dagstidningar.

Efter tal, välsignelse och psalmsång uppmanades tre arbetare att lägga grundstenen på plats över skrinet, som var väl tillött. Nu kunde själva bygget starta. Den totala längden 24,5 meter och bredden 10,5 meter. Väggarna skulle vara 4 tums spåntad plank samt revetering på nät.

Beslut om altarmålning, kyrkklocka, orgel, dopfunt, predikstol och bänkar, var flera stora saker att diskutera. Penningfrågan var en annan och man beslöt att ta ett lån på 3.000 kronor.

Ytterligare en insamling startades, dels för att installera en värmeanordning i källarutrymmet, dels av teckningslistorna, där det framgick att ett stort antal personer ännu inte betalat de antecknade beloppen.

Väl synlig från såväl järnväg och landsväg ligger här nu Hultafors kapell, som är en så kallad annexkyrka till Bollebygds kyrka, klar för invigning den 17 augusti 1916. Biskopen i Göteborgs stift och tolv prästmän, av vilka åtta av dem är iförda mässkrud skrider fram i en fullsatt kyrka som rymde 400 personer.

En del fick slå sig ner i backsluttningen.

Invigningen inleddes med psalmsång och biskopen avslutade med orden: ”Må nådemedlen här bli rätt förvaltade, ordet bli förkunnat rent och vackert och må Herren alltid finna en talrik menighet, som här finner uppbyggelse.”

I oktober 1917, fattades 5.800 kronor och man var tvungen att uppskjuta en del arbeten, för man ville överlämna en skuldfri kyrka till Bollebygd församling.

Detta skedde den 1 april 1921, och det visar sig i det sista protokollet den 1 maj, att skulder och amorteringar nu var avklarade och en behållning i kassan av 269,91 kr. Bönen och förhoppningen som utrycktes vid grundstensläggningen har besannats.  ”Gud skulle vara med och föra bygget i hamn.”

Att fylla 100 år är stort och detta vill vi uppmärksamma, dels med en musikgudstjänst den 17 augusti (se notis s 16) på invigningsdagen och dels en dag som börjar med gudstjänst och öppet hus i både kyrka och församlingshem den 16 oktober. Då kommer vi att berätta mer av historik och annat som har hänt under åren samt visa foton, där många kanske känns igen. Det kommer också att bjudas på en viss förtäring, mer om detta informeras i nästa kyrkoblad.

Har du några passande foton och konfirmations-kort som du kan tänka dig att låna ut? Hör av dig till Barbro Andersson tel. 033-29 54 00, Ann-Christine Stenström tel. 033-29 63 80 eller Ingalill Tejder tel. 0703-46 46 40.

Barbro Andersson

Olsfors