Foto: Josefin Casteryd /IKON

Gravplats och gravskick

Det finns möjlighet att välja mellan olika gravskick vid av våra kyrkogårdar.

Med gravsättning menas att den dödes stoft eller aska överlämnas till jord eller vatten. En gravsättning är definitiv. Det innebär att man måste tänka igenom noga vilket gravskick man väljer, eftersom det i princip är omöjligt att ändra på i efterhand. Vid gravsättning på begravningsplatser krävs inga särskilda tillstånd, men väljer man gravsättning på en annan plats, till exempel om man vill låta strö ut askan någonstans, krävs tillstånd av Länsstyrelsen.

Alla gravplatser (utom minneslund och askgravlund) måste ha en gravrättsinnehavare. Denne ansvarar för skötseln av graven. En gravplats upplåts med gravrätt i 25 år.

Kistgrav

En kistgrav kan upplåtas normalt för en eller två kistor. I en kistgrav kan även beredas plats för urnor. 
Stoftet efter en avliden ska gravsättas senast en månad efter dödsfallet.

Urngrav

En urna med askan efter en avliden kan gravsättas i en så kallad urngrav. I en sådan grav finns plats för flera urnor. Urnor kan även gravsättas i en grav avsedd för kistor, till exempel i en äldre familjegrav. Gravsättning av aska ska ske inom ett år från kremeringen.

Minneslund

I en minneslund gravsätts askan efter en avliden anonymt, utan närvaro av anhöriga. Det finns inga gravstenar eller namnskyltar som visar vem som gravsatts var någonstans.
I en minneslund har man inga gravrättsinnehavare. Det är Bollebygds kyrkoråd som ansvarar för skötseln av minneslunden men besökare får smycka minneslunden med snittblommor och ljus på den plats som anvisas för detta.

Askgravlund

En askgravlund kan närmast beskrivas som ett slags mellanting mellan minneslund och traditionell urngrav. Här gravsätts askan på en bestämd plats och anhöriga får också vara med vid gravsättningen. Vilka som gravsätts i lunden märks ut på en gemensam plats med namnskyltar. Dessa skyltar beställs av församlingen men betalas till självkostnadspris av dödsboet.
Församlingen svarar för skötseln av askgravlunden men det finns också en anvisad plats för de besökare som vill smycka lunden med snittblommor och ljus, dock inte gravlyktor eller andra föremål. Vissna blommor och rester av ljus tas bort genom kyrkoförvaltningens försorg.

Gravsättning på annan ort

Man kan även välja att gravsätta en anhörig på annan ort och då ingår kostnaden för gravsättningen i begravningsavgiften, medan transporten bekostas av dödsboet.