Foto: Kyrkbyrån

Om Bollebygds kyrka

1844 står det över porten till Bollebygds kyrka – och troligen är detta den tredje i ordningen efter en tidig träkyrka som senare ersattes av en medeltidskyrka.
Som på många andra platser konstaterades på 1800-talet att medeltidskyrkan var för liten. Befolkningen i landet hade vuxit i antal och man behövde en större kyrka. Dessutom var renoveringsbehovet stort. Därför bestämdes att en ny kyrka skulle byggas. Hösten 1843 påbörjades arbetet och knappt ett år senare började man använda sin nya gudstjänstlokal, även om den inte var färdig. Det tog ytterligare några år innan kyrkan formellt invigdes 1849.
Från början hade kyrkan sittplats för tusen personer, det vill säga knappt hälften av befolkningen. Senare har antalet platser minskats och idag ryms 450 personer i Bollebygds kyrka.

Altartavla och predikstol

Den flitigt engagerade Boråssnidaren Anders Ekeberg har gjort både altartavlan och predikstolen som togs från den tidigare medeltida kyrkan. Första uppdraget var predikstolen som tillverkades 1702. Allra högst upp står Mose med lagens tavlor och på väggen återfinns Maria på månskäran, så som hon beskrivs i Uppenbarelseboken. De har också sällskap av ytterligare nio snidade gestalter runt predikstolen och kring ljudtaket. Möjligen har alla dessa från början suttit på ett medeltida altarskåp som troligen förstördes när den gamla kyrkan revs till förmån för den nya.
Altartavlan från 1704 visar tre bilder ur Bibeln: Jesu födelse, Golgata med Jesus på korset och Maria och lärjungen Johannes på varsin sida, samt Uppståndelsen på påskdagens morgon.

Den medeltida dopfunten

Det äldsta inventariet i kyrkan är dopfunten från medeltiden. Den är huggen i tre delar och prydd med slingrande ornament. Dopfunten har uttömningshål varför den kan antas vara från tiden före 1200-talets mitt. Det numera tillhörande mässingsfatet är från 1700-talet och skänktes av dåvarande kyrkoherden Eric Hörnsten.

Triumfkrucifixet

Kyrkan har ännu ett minne från den gamla medeltida kyrkan, nämligen Jesusgestalten på triumfkrucifixet som hänger på söderväggen. Krucifixet är från 1400-talet men var i så dåligt skick när den nuvarande kyrkan byggdes att det hamnade på vinden. Först på 1950-talet plockades det fram igen och man kunde konstatera att korset var söndervittrat. Själva Jesusgestalten, corpus, gick dock att renovera och kunde fästas på ett nytillverkat kors.

Obeliskerna

Pelarna i kyrkorummet tillkom vid en renovering på 1930-talet men församlingsborna klagade på att de skymde altaret på grund av sin ursprungliga placering vid mittgången. Därför flyttades de till norr- och sydsidan 1968.

Orglarna

Kyrkan har två orglar: en läktarorgel med 21 stämmor, byggd 1936 och en kororgel med fyra stämmor byggd 1977.

Kyrkklockorna

Kyrkklockorna är två till antalet, en storklocka och en lillklocka, båda från slutet av 1800-talet. En medeltida klocka, den så kallade Katarinaklockan, sprack och blev obrukbar varför den såldes till Statens Historiska museum. En minnestavla på kyrkans södervägg berättar om Katarinaklockan.