Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Begravning

Då vi mister en anhörig ställs vi inför både sorg och en rad praktiska frågor.

 HJÄLP I SORGEN

En nära anhörigs död drabbar ofta mycket hårt. Vi behöver alla hjälp och tröst. Tve­ka inte att vända dig till din församling. Här kan du få hjälp i ditt sorge­arbe­te, inte bara före och under, utan även efter be­grav­ningen. Församlingens präster och diakon finns tillgängliga för samtal.

 BEGRAVNING I SVENSKA KYRKAN

Före begravningsgudstjän­sten:

Om den avlidne varit medlem i Sven­ska kyrkan bör anmälan om dödsfallet ske till pastorsexpeditionen så snart som möj­ligt. Många tar hjälp av en begravningsbyrå och då förmedlar de den kontakten. För­sta helg­fria arbets­dagen ringer för­sam­lingskyr­kans klock­or själa­ringning i Skreds­vik, Högås, Boke­näs eller Drags­mark klockan 11. Anhöriga ges då möjlighet till en stunds stillhet och andakt i kyrkan.

För medlem i Svenska Kyrkan sker även tacksä­gelse i gudstjänsten då den avlidnes namn och ålder läses upp och för­sam­lingen får tillfälle att under klockringning bli stilla i bön till Gud.

 Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänsten i Svenska Kyrkans ordning leds av en präst. Dag och tid för gudstjän­sten görs upp i samför­stånd mel­lan anhöri­ga, eventuell begravningsbyrå och pastorsexpeditionen. I Bokenäsets församling kan begravningsgudstjänst hållas onsdag till och med fredag. Ansvarig för be­gravningsguds­tjänstens utform­ning är prästen och musiken planeras med tjänstgörande musiker. Anhöriga får gärna ha önske­mål då det gäller textläsningar, psalmval och mu­sik.

 Begravningsgudstjänst genomförs ej för den som anmält utträde ur Svenska Kyrkan med respekt för den avlidnes önskan att stå utanför kyrkan.

 Efter begravningsgudstjän­sten:

Församlingshem kan hyras för samling i samband med begravningen i Skredsvik, Högås och Bokenäs. Priset är 300 kronor för medlem i Bokenäsets församling och 600 kronor för övriga.

 BEGRAVNINGSKOST­NA­DER

Vid begravning av avliden som vid sin död var medlem i Svenska kyrkan, är följande avgifts­fritt:

  • kyrka med vaktmästare.

  • tjänstgörande präst i församlingen.

  • tjänstgörande kantor i församlingen

  • bärare vid jordbegravning om anhöriga inte har tillräckligt många egna bärare.

Dödsboet betalar bland annat kista och kist­dekora­tion, urna, svepnings­arbete och begrav­ningsbyråns övriga kost­nader, extra musik och sång, trans­port till bisättningsrum samt gravsätt­ning utanför pastoratet, dödsan­nons, hyra av lokal och förtä­ring vid min­ness­tund, grav­vård samt bo­upp­tecknings­kost­nader.

 VAL AV GRAVPLATS

Församlingen hjälper till vid valet av grav­plats. Grav­sättning av kista får ske tidigast 25 år efter senast gjorda gravsättning (gravfrid). Där­för är det viktigt, att valet av grav­plats är väl genomtänkt. Tag kon­takt med vaktmäs­taren och bestäm tid för att utse gravplats.

Jordbegravning eller kre­mering skall ske inom en månad efter döds­fallet. Grav­sättning av kista sker i samband med be­gravningsakten. Urnan gravsätts inom ett år efter kremeringen. Om man önskar kan det ske i samband med en kort andakt för de anhöri­ga.

Ett alternativ till enskild gravplats är minneslund i Skreds­vik, Högås eller Bokenäs. Grav­sätt­ning i min­nes­lund sker utan närva­ro av de an­höriga, efter­som den ex­akta platsen skall vara o­känd. Eventuell blomster­smyckning sker på anvisad plats.

På Bokenäs kyrkogård finns även en askurnlund med 25 års gravrätt, utan rätt till förlängning.

 GRAVRÄTT

Rätten till en gravplats upplåts till den, som dödsboet anmäler till församling­en som gravrättsinnehavare. Detta skall ske inom sex månader från döds­fallet.

Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som får gravsättas på gravplat­sen, och är den som har ansvaret för att graven vårdas. Vid ny gravplats utfärdas ett gravbrev som bevis på gravrätten. Gravrätten gäller 25 år och kan som regel förlän­gas så länge gravplatsen vårdas. Förvara gravbrevet så att det är till­gängligt för anhöriga.

 GRAVVÅRD

Gravrättsinnehavaren har rätt, men inte skyldighet, att sätta upp en gravvård på gravplatsen. Gravvårdar kan vara av olika typ och material. OBS! Ett skriftligt förslag med ritning på gravvården skall godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. En stenfirma kan exempelvis skicka ritningsförslag till pastorsexpeditionen så att förslaget kan godkännas enligt bestämmelser som gäller för varje särskild kyrkogård.

ANLÄGGNING OCH SKÖTSEL AV GRAVPLATSEN

Gravplatsen anläggs och sköts enligt de bestämmelser, som gäller för varje kyrkogård. De anhöriga kan själva sköta gravplatsen, eller mot betalning låta församlingen ombesörja skötseln, varvid ett gravskötselavtal upprättas.

 Har Du frågor om begravning m m kontakta pastorsexpeditionen tel 0522-50 64 50