Foto: Gerd Roos

Vallby kyrka

Vallby kyrka ligger nära Glimmingehus.

Kyrkan rymmer 225 personer.

Titta in i Vallby kyrka

Gå runt på Vallby kyrkogård

Den äldsta stenkyrkan uppfördes i romansk stil under senare hälften av 1100-talet. Till långhuset slöt sig i öster ett smalare rakt avslutat kor samt i väster ett torn - 290 cm bredare än långhuset. Tornbottenvåningen täcktes av tunnvalv och öppnade sig genom två rundbågiga arkade avdelade genom en mittpelare - precis som det fortfarande ser ut i Östra Hoby kyrka.
Kyrkan helgades åt S:t Laurentius och ett sigill finns som visar detta - sigillet förvaras på Historiska muséet i Stockholm.

Kyrkan annekterades redan under biskop Eskils tid (1137-1178) till premonstratenserklostret i Tommarp. Klostret fick kyrkans inkomster mot att man svarade för socknens själavård. Detta förhållande upphörde i och med reformationen, som i Danmark var genomförd 1536.

Kyrkan har fortfarande kvar sin klocka som den erhöll redan under 1300-talet. På klockan framgår också att kyrkan är helgad åt S:t Laurentius. 

Under 1400talet ersattes kyrkans platta trätak med valv. Endast målningarna längst i väster är bevarade och här ser vi Nordens tre helgonkungar: Olof, Knut och Erik.

Senast 1485 gjordes en gravkammare för den Ulfstandska ätten på Glimmingehus, under själva (dåvarande) huvudaltaret. Här vilar Holger Henricsen och hans hustru, samt Jens Holgersen Ulfstand. De tre stora gravhällarna som sedan 1871 har sin plats i det nuvarande vapenhuset låg ursprungligen i korgolvet. Anläggningen av gravkammaren orsakade dock sättningar i kyrkans murar och valv. Enligt ett kungabrev, daterat 27 november 1559, var kyrkan så förfallen att kyrkovärjarna fick tillåtelse att använda tiondet för nödvändiga reparationsarbeten. Nu förändras kyrkorummet och koret blir nästan lika brett som långhuset. Det vi konkret ser av denna förändring är ett årtal 1560 på en pelare i kyrkan. Öster om denna måste alltså renoveringen varit omfattande.

1782 förlängdes långhuset åt öster och fick en utbyggnad på norrsidan (nuvarande norra korsarmen). I samband med denna utvidgning inköptes den predikstol som fortfarande används samt en altaruppsättning. Altartavlan, en oljemålning, föreställer ”Jesus välsignar barnen" och är utförd av Bengt Nordenberg 1871.

1870-1871 får kyrkan sitt nuvarande utseende då man bygger till en "arm" även på södersidan och absiden. Kyrkan är nu en korskyrka med långhus och två armar.

Rosencrantzska gravkoret: När Mette Ronsencrantzs dör 1697 omändras det norra vapenhuset till gravkor.

Foto: Gerd Roos