Foto: Gerd Roos

Skillinge kapell

Skillinge kapell - gammal gård som blev kapell.

Varje torsdag kl 9 firas lekmannaledd morgonbön i Skillinge kapell. Efter andakten finns enkelt kaffe/te i kapellgården.

Titta in i Skillinge kapell

Kapellet har sittplatser till 68 personer.

Kapellet ligger i centrum av gamla Skillinge. Det kullerstensbelagda Kapellsträddet leder från Strandgatan till den gamla gården. Gården, som varit i samma släkts ägo sedan 1600-talet, består av ett boningshus samt en ansluten lång uthuslänga med stall och loge.

Till det yttre är längan oförändrad. De gamla logportarna sitter kvar, likaså de stora, tjärade luckorna för fönsterna. Det enda i exteriören som förråder ett kapell är klockstapeln på taket.

”I ett stall föddes världens frälsare, av ett stall blev år 1946 detta Sankt Pauli Sjöfararens kapell”

Kapellets historik
 
 Förbudet mot religiösa sammankomster (konventiklar), som inte är anordnade av den officiella kyrkan, upphävdes 1858 (konventikelplakatet). Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet drog de frikyrkliga samfunden på Skillinge till sig en ökad andel av skillingeborna. Eftersom frikyrkornas medlemmar och predikanter inte fick hålla sina gudstjänster i kyrkan byggde de egna missionshus.

Den frireligiösa konkurrensen på Skillinge bemöttes av kyrkan genom att hålla veckogudstjänst i Skillinge skola Tanken på ett kapell eller mindre kyrka på Skillinge väcktes, men det dröjde ända till 1940-talet innan tanken kunde förverkligas.

1941
Vid en andaktsstund den 13 augusti Skillinge skola, upptogs kollekt till ett blivande kapell på Skillinge
Måndagen den 18 augusti kallades skillingebor, bl a genom tutande i byahornet, till sammanträde i municipalhuset, ärendet var att bilda en kapellstiftelse i Skillinge. Stiftelsen bildades och stadgar antogs. En interimstyrelse valdes.

Skrivelse om tomtmark för byggande av en gudstjänstlokal inlämnades till municipalfullmäktige. Fullmäktige föreslog och reserverade tomt i kvarteret Storken

1945
Anders Björnssons gamla gård var till salu. Ansökan till municipalfullmäktige om bidrag till köp av gården samlade inte kvalificerad majoritet, varför ansökan avslogs. Bidrag kunde beviljas om ett nytt hus uppfördes på anvisad tomt.
Intressenter värvades till Stiftelsen och bidragen vuxet snabbt till 7000 kronor och gården kunde köps av stiftelsen. Säljare var änkefru Kersti Björnsson, sonen Martin och dottern Elvira.

1946
Lagfart den 6 febr. Med iver och många frivilliga krafter sätter man igång med att renovera gården. I första hand iordningställs ett gudstjänstrum i det gamla stallet och logen
Den 9 augusti kunde kapellet invigas av biskop Rohde. Kapellet kom att benämnas "Sankt Pauli Sjöfararens kapell".

1947
Skillinge kapellstiftelses Arbetsförening bildas. Männen i municipalhuset och kvinnorna i arbetsföreningen.

1966
Genomgripande förbättringsarbeten. Klocktornet uppförs, elektrisk klockringningsanläggning installeras.

1997
Skillinge kapellförening, med egna stadgar, styrelse och budget. Gåvor, lotteri, försäljning etc

2006
Byggnaderna skänks till Borrby-Östra Hoby församling. Kapellföreningen fortsätter med uppskattade arrangemang. Församlingen firar regelbundet gudstjänster i kapellet. Nödvändig renovering påbörjas med att säkra el och renovera klockan. Värmeanläggning byts och en handikapptoalett inrättas.