Foto: Gerd Roos

Borrby kyrka

Borrby kyrka syns ånyo över slätten. Tornspiran som sägs vara inspirerad av Klara kyrka i Stockholm skadades i stormen Urd 2016 och församlingen tvingades av säkerhetsskäl att montera ner det. 2021 beslutade Kyrkofullmäktige att återuppföra Tornspiran och under 2022 kommer arbetet att färdigställas. Den 31 mars 2022 lyftes mittspiran på plats!

Kyrkan rymmer 255 personer + ytterligare 75 personer på sidobänkarna.

Stormskadad kyrka. Efter stormen Urd, som rasade i december 2016, upptäcktes skador på två av de fyra små spirorna, efter besiktning av tornet fann man att även den stora mittspiran var instabil. Skadorna var så omfattande att tornet måste demonteras, risk fanns för ras ner på kyrkans långhus, för att så småningom byggas upp igen. 2021 beslutade Kyrkofullmäktige om att återuppföra tornspiran. Från hösten 2021 kommer arbetet att bli synligt då ställningar monteras och entrén till kyrkan flyttas från väster till söder. Under tiden arbetare finns på ställningarna (måndag-fredag) kommer inte heller kyrkklockorna att ringa. Från årsskiftet 2021/2022 är kyrkan stängd för besök och gudstjänster. I januari 2022 lyftes en del av tornspiran på plats och den 31 mars lyftes mittspiran på plats i två lyft och man kan åter se kyrkan över slätten. Under andra halvan av april 2022 planeras de fyra små spirorna att lyftas på plats därefter återstår sammanfogningsarbete samt putsarbeten innan kyrkan förhoppningsvis kan tas i bruk under hösten 2022.

Titta in i Borrby kyrka

Går runt på Borrby kyrkogård

Borrby S:ta Maria kyrka byggdes 1841 på samma plats som den gamla kyrkan från 1123 hade legat. Den nya Mariakyrkan var från början präglad av enkelhet, ljus och rymd. Efterhand smyckades kyrkan på olika sätt med altartavla, orgelläktare, kassettak med stjärnor och inte minst den höga tornspiran med sina fyra småtorn.

Från den gamla kyrkan finns dopfunten från 1200-talet bevarad, skapad av en anonym gotländsk mästare, Calcarius. Mariaklockan, kyrkans stora klocka, är från 1520. Det är den största kyrkklockan på Österlen. På klockan finns en relief av Maria med barnet, den bild som också finns på Borrby församlings sigill.

Valvmålningarna som fanns i gamla kyrkan finns bevarade åt eftervärlden i form av akvareller (kopior) i sakristian.

Den stora orgeln med fasad i nybarock byggdes om 1968. Den har 32 stämmor med tre manualer jämte pedal. Kyrksilvret och flera mässhakar är unika liksom altarduken i damast med sitt rika symbolspråk. 

Gipsfigurerna på predikstolen som föreställer Jesus och apostlarna är märkta med namnet Dyfverman.

Du kan läsa mer om Dyfverman här www.cjdyfverman.se Det är möjligt att Carl Johan Dyfvermans son har avslutat skulpturerna då förnamnets signatur inte överensstämmer med andra verk han gjort.

 

 

 

Skimrande berättelser
– fönsterna i Borrby S:ta Maria kyrka

Unikt för Borrby kyrka är de vackra fönsterna från 1910 och 1912. Dessa fönster utgör en betydande konstskatt och är församlingens stolthet. De har ett rikt genomarbetat symbolspråk och ger ett underbart skimmer åt kyrkan när solen lyser in – se för övrigt skriften ”Skimrande berättelser” vilken finns att köpa i kyrkan. Här följer ett kort sammandrag.

  
 I Borrby S:ta Maria kyrka finns underbart vackra fönster med glasmålningar som berättar om det centrala i vår kristna tro. Många besökare förundrar sig över denna konstskatt och vill gärna veta mer om fönstrens historia och vad de berättar.
Fönsterna har ett rikt och genomarbetat symbolspråk, men symbolerna kan med tiden bli stumma eftersom de kräver kunskap om sitt innehåll.

Under kyrkoherde Wilhelm Norströms tid fick Borrby S:ta Maria kyrka sina underbara, målade och blyinfattade fönster, vilka utgör en betydande konstskatt och är församlingens stora stolthet.

Glasmålningskonsten kom från Orienten till Västeuropa på 900-talet och utvecklades troligen först i nordöstra Frankrike och Väst- och Sydtyskland. Under gotiken blomstrade glasmålningskonsten och många kända katedraler i Europa pryddes av fönster med bib-liska motiv som gav både högtid och mystik. I Norden finns medeltida glasmålningar främst på Gotland i kyrkorna i Dalhem, Etelhem och Lye. I början av 1900-talet uppstod en renässans för det kyrkliga glasmåleriet i Sverige.

I ett protokoll från Borrby församlings kyrkoråds sammanträde den 25 maj 1908 står i §3:
Kamrer L Elborgh föreslog förberedande åtgärder för eventuellt anskaffande af glasmålade fönster i kyrkan. Och uppdrogs åt ordförande att derom i Stockholm förhöra sig.

Vid sammanträde med kyrkorådet den 19 dec 1909 beslöts under §1:
Beslöts enhälligt att hos kyrkostämman till antagande förorda dels ett från Stockholms Glasmåleri ankommet, af ritningar åtföljdt kostnadsförslag å 3 740 kr för anbringande af målade fönster i kyrkans kor och sakristia samt i grafkapellet...

Vid sammanträde den 16.9.1911 godkändes ytterligare nya fönster till församlingens kyrka i §3:
Jemlikt uppdrag, erhållet vid årets första ordinarie kyrkostämma, hade ordföranden från Glasmålerifirman Neumann och Vogel infordrat ritningar och kostnadsförslag till ytterligare nya fönster i församlingens kyrka. Dessa ritningar och kostnadsförslag förelades kyrkorådet, som för sin del godkände desamma och beslöt att dem för kyrkostämman framlägga.
I bokslutet för år 1912 hittar vi en post:
14 Anskaffning och insättning af kyrkofönster 2 354.75 kr.

Hela arbetet avslutades 1912 och har totalt troligen kostat 7 460 kr att jämföras med anslag till löner åt ”organist och kyrkobetjente” som år 1912 utgjorde 2 855 kr.

Det himmelska ljuset
Fönstren tillverkades av Stockholms Glasmåleri Neumann och Vogel vilket står på ett av fönsterna, det s k Dopets fönster. De är estetiskt mycket tilltalande, rikt ornamenterade i jugendstil och utförda i en blandteknik av målat och färgat glas med blyinfattning. Varje fönster inramas av en blomsterslinga av liljor, vita rosor, lagerblad eller akantusblad.
 
 
Fönstren har ett rikt och genomarbetat symbolspråk och talar till oss om den kristna tron och om kyrkans innersta väsen. De blir ett slags ikoner som ger en vision av det himmelska ljuset. Den som betraktar fönstren utifrån ser ingenting av denna rikedom. Det är först när man ser dem från insidan som de lever.

Texen om fönsterna är hämtad ur ett häfte med samma namn (Skimrande berättelser) och är skrivet av: Gertrud Rosenqvist & Leif Hasselring

Information angående Borrby kyrkas tornspira

Vi kommer fortlöpande att lägga ut information om vad som händer angående tornet.