Medlem

Så här skyddar vi i Svenska kyrkan Boden dina personuppgifter som medlem i Svenska kyrkan.

Om du är medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar bland annat att skicka ut relevant information. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress, civilstatus samt uppgifter om dop och konfirmation. 

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlar vi exempelvis uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter.

I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, kontaktuppgifter, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.

Vi behandlar också personuppgifter såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter och i vissa fall kostpreferenser i samband med deltagande i någon av våra verksamhetsgrupper.

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver föra register över vilka som tillhör Svenska kyrkan för att kunna administrera medlemskapet och ta ut kyrkoavgiften.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som är medlem i Svenska kyrkan och för att du ska kunna delta i kyrkliga val och övriga aktiviteter. Ifall du som medlem är omyndig förekommer det att vi behandlar uppgifter om vårdnadshavare för att kunna kommunicera med dig, exempelvis vad gäller församlingens verksamhet.

Vi måste även behandla dina och i vissa fall dina familjemedlemmars personuppgifter inför, under och efter utförandet av kyrkliga handlingar, exempelvis för att kunna hantera administration kring konfirmation, dop och vigsel.

Laglig grund

I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som hänför sig till Lagen om Svenska kyrkan 1998:1591, Lagen om avgift till registrerat trossamfund 1999:291 samt Lagen om trossamfund 1998:1593.

Vid deltagande i verksamhetsgrupper, och särskilt när det gäller deltagande för barn under 16 år, behandlar vi dina personuppgifter utifrån samtycke.

I vissa fall baserar vi våra behandlingar på berättigat intresse, såsom när det gäller dop och andra kyrkliga handlingar.

Lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden du är medlem i Svenska kyrkan. I vissa fall fortsätter vi att behandla dina uppgifter även efter att du har upphört att vara medlem.

  • Vi behandlar utträdda medlemmar under tre månader efter utträdet.
  • Vi behandlar avregistrerade under tre månader efter avregistreringen.
  • Vi behandlar temporärt lagrade under maximalt tre månader från det att 
    informationen inhämtades.
  • Vi behandlar avlidna medlemmar under två år efter dödsdagen.
  • Vi behandlar barn som är antecknade i avvaktan på dop i fyra månader.

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.

Mottagare

Personnummer och tillhörighetsuppgifter lämnas ut till Skatteverket, som i enlighet med 16 § Lagen om trossamfund 1998:1593, hjälper Svenska kyrkan med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter från medlemmar samt med att ta in avgifterna.

Personuppgifterna kan kommas att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § Lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Uppgifterna behandlas även av IT-leverantörer och kan vidare komma att överföras till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar varav några ligger i tredje land.

I vissa fall lämnas personuppgifter ut till en samverkande part i verksamheten. Den lagliga grunden till detta är berättigat intresse.

Varifrån kommer uppgifterna?

Inför kyrkliga handlingar och vid deltagande i vår gruppverksamhet hämtas 
personuppgifter direkt från den registrerade eller dess vårdnadshavare.

I övrigt hämtas personers kontaktuppgifter från folkbokföringen.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.  

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.