Ideell

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du arbetar ideellt för Svenska kyrkan i Boden.

För att vi ska kunna administrera ditt ideella engagemang kan vi behöva lagra vissa personuppgifter om dig. När du inte längre är ideellt engagerad raderas de uppgifter vi har om dig, om de inte behöver sparas på grund av lagkrav.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.  

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.