Gunnarsbyns kyrka 2018.
Foto: Camilla Arvidsson

Fakta om Gunnarsbyns kyrka

Den vackra träkyrkan som är omgärdad av Råneälvens klara vatten.

Kyrkobyggnaden

Kyrkan uppfördes efter ritningar av Torben Grut och invigdes den 9 december 1928 av biskop Olof Bergqvist.

Byggnaden har en stomme av trä och vilar på en låg sockel av huggen sten. Fasaderna är klädda med målad, stående träpanel. Ytterfärgen var fram till 1968 vit, därefter rosa, och sedan 1991 återigen vit.

Det branta sadeltaket var ursprungligen täckt med spån som senare byttes ut till skivplåt. Kyrkan består av ett långhus med sydvästlig-nordöstlig orientering. Vid sydvästra kortsidan finns ett lägre och smalare vapenhus och vid nordöstra kortsidan finns ett lägre och smalare kor. Vid korets nordvästra sida finns en vidbyggd sakristia.

Inventarier

Vid kyrkorummets vänstra sida står en åttkantig predikstol med ett tunt ljudtak.
Altartavlan är ett verk av konstnären Gunnar Torhamn och föreställer Kristi himmelsfärd.

Olika orglar har använts i kyrkan. Fram till 1943 fanns ett stort orgelharmonium. Den ersattes av en hammondorgel. 1950 byggdes en pneumatisk piporgel av Grönlunds orgelfabrik. Den ersattes 1978 av en helmekanisk sextonstämmors Grönlundorgel. 

I sakristian finns en tempramålning utförd av helgeandssystern Marianne Nordström i Alsike kloster. Den har som motiv prästens fem arbetsuppgifter i kyrkan: att döpa, välsigna, undervisa, tillsäga förlåtelsen och leda nattvardsgudstjänsten.

Det som tidigare var brudkammare har inretts till ett andaktsrum. Ikonerna i rummet är målade av församlingens tidigare kantor Lisbeth Fredriksson.

Kyrkklockorna

Den stora klockan i klockstapeln är gjuten av Bergholtz i Stockholm och väger 500 kg. Den har följande inskription:
Hör Gud ännu sin nåd dig bjuder,
se templets portaröppna sig.

Kommen alla. Tillbedjen Gud, 
loven hans namn i sångens ljud.
Gömmen hans ord och
hållen hans bud,
kommen när klockorna kalla.

Den lilla klockan, som fanns i en tidigare klockstapel, är gjuten hos Joh. A. Beckman i Stockholm och väger 350 kg.