Typer av gravar

I Bodarne finns möjlighet att gravsätta en avliden på fyra olika sätt; i kistgrav, urngrav, minneslund och askgravlund.

Alla typer av gravar finns på alla kyrkogårdar i pastoratet. Undantagen är Centrumkyrkogården i Laxå och Gamla kyrkogården vid Borasjön – där finns endast kist- och urngravar.

Minneslund och askgravlund innebär gravsättning utan gravrätt. 

Kistgrav

En kistgrav upplåts vanligtvis för två kistor, om inte annat blivit överenskommet vid upplåtelse av gravplatsen. I en kistgrav kan även beredas plats för urnor och askor. Begravningsgudstjänsten sker oftast i kyrka eller kapell.

Gravsättning av kistan kan ske genom kyrkogårdsförvaltningens försorg, då tar de anhöriga farväl av den avlidne i förrättningslokalen, man kan också välja att ta farväl vid graven, då sker bärning genom att ha egna bärare eller bärare som begravningsbyrån ordnar. Inga kostnader från förvaltningen belastar dödsboet.

Personal på kyrkogårdsförvaltningen visar vilka platser som finns tillgängliga för gravsättning av kistor.

Urngrav

Det traditionella sättet att gravsätta urnor och askor är i urngravar. I en urngrav kan normalt fyra urnor eller askor gravsättas. Urnor kan även gravsättas i en äldre familjegrav avsedd för kistor. Begravningsgudstjänsten sker i kyrka eller kapell.

Anhöriga tar farväl av den avlidne i förrättningslokalen. Det tar oftast några veckor innan urnan med stoftet kommer tillbaka. Gravsättning av urnan sker antingen själva av anhöriga eller med begravningsbyrån. En vaktmästare från förvaltningen kan också gravsätta urnan. Präst kan också närvara om man så vill.

Inga kostnader för tjänster från förvaltningen belastar dödsboet.

Personal på förvaltningen visar vilka platser som finns tillgängliga för gravsättning av urnor.

Minneslund

Minneslunden är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Varje aska sätts ned separat av förvaltningens personal under tiden marken inte är frusen eller snötäckt. När gravsättning skett meddelas anhöriga.

Begravningsgudstjänst sker i kyrka eller kapell. Anhöriga tar farväl av den avlidne i förrättningslokalen. Det finns en minneslund på Skogskyrkogården i Laxå samt en i Skagershult. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln, och smyckning får endast förekomma på anvisad plats. Dock ej prydnadsföremål eller vinterkransar/liggare. Ljus i lykta är tillåtet på anvisad plats under tiden 15 oktober till 15 april. Av erfarenhet vet man att val av minneslund ibland ifrågasätts i efterhand. Därför är det viktigt att värdera för- och nackdelar vid val av minneslund.

Inga kostnader för tjänster från förvaltningen belastar dödsboet.

Askgravlund

Askgravlunden är en variant av minneslund, utan gravrätt.

Det är utformat som en sexkantig stenram med ett träd i mitten samt perenner. Vi planterar även blommor efter säsong. Skillnaden mot en minneslund är att man får vara med vid gravsättning och att namnet på den avlidne finns på platsen. Precis som en minneslund smyckar man endast med lösa blommor på anvisad plats. Ljus i lykta är tillåtet från 15 oktober till 15 april. Inga prydnadsföremål eller vinterkransar/liggare är tillåtna. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln.

Även om man som anhörig vet var askan är placerad får man inte markera ut platsen med gravvård, rabattyta eller annan markering. När man gravsätter bereds plats för maka, make eller närstående på samma plats.

Begravningsgudstjänsten sker i kyrka eller kapell. Anhöriga tar farväl av den avlidne i förrättningslokalen. Det tar oftast några veckor innan urnan med stoftet kommer tillbaka. Anhöriga kan välja om de själva vill gravsätta urnan eller tillsammans med begravningsbyrån eller vaktmästare från förvaltningen. Präst kan också närvara om man så vill.

Det är en kostnad förknippad med gravsättning i askgravlund. Utsmyckning och skötsel kostar 5000 kr, vilket kan täcka även senare gravsättning av nära anhörig på samma plats. Skylt kostar 1.750 kr/styck.