Praktiska frågor om begravning och gravar

Förklaring av praktiska detaljer och olika begrepp som har med begravning och gravar att göra.

I termen begravning ingår flera delmoment, som bisättning, begravningsceremoni, eventuell kremering och gravsättning.

Val av gravplats

En gravsättning är definitiv och bör därför vara väl genomtänkt. Enligt begravningslagen är det förbjudet att flytta kista eller urna efter gravsättning mellan gravplatser eller en urna från grav till minneslund. Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda gravplatser på de olika kyrkogårdarna i pastoratet. Personalen visar de anhöriga tänkbara alternativ på vald kyrkogård och informerar om de regler som finns för olika gravskick.

Kist- och urngravar upplåts med en gravrätt på 25 år till en gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavaren har friheten att utforma gravplatsen med gravvård och övrig utsmyckning, dock inom ramen för förvaltningens gravplatsbestämmelser. Det är nödvändigt för att kunna bevara en god gravkultur. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven vårdas och har rätt att bestämma om ny gravsättning på gravplatsen.

En gravplats kan förlängas mot en liten kostnad så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare. Gravrätten kan om så önskas återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen före upplåtelsetidens utgång.

Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda gravskötsel. Kontakta oss på förvaltningen för beställning. Det går ej att lägga en beställning mitt i säsongen.

Transport

Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet.

Avgifter

De nödvändigaste delarna av en begravning täcks av begravningsavgiften, som alla betalar medan man lever. Vissa delar kring begravningen, t. ex. dödsannons, blommor och gravsten, bekostas av dödsboet.

Läs mer om olika avgifter

Ordförklaringar

Bisättning innebär att kistan med den avlidne överlämnas på fastställd plats för förvaring inför kommande begravningsceremoni, kremering eller gravsättning. Under tiden kistan är bisatt kan visning av stoftet ske.

Begravningsceremoni är den ceremoni då den döde vigs till sista vilan. Begravningsceremonin kan vara religiös (oftast en begravningsgudstjänst) eller borgerlig. Ceremonin är inte obligatorisk.
Kyrkan tillhandahåller lokaler för borgerlig begravning.

Begravningsgudstjänst består av psalmsång, musik, griftetal, bibelläsning och bön. Begravningsgudstjänsten följer Svenska kyrkans ordning, men utformas i detalj av prästen i nära samråd med de anhöriga. Den kan äga rum i någon av pastoratets kyrkor.
Läs mer om begravningsgudstjänst.

Gravrätt är "hyreskontrakt" av en del av kyrkogården, där en anhörig till gravrättsinnehavaren är begravd. Gravrätten gäller i 25 år, och kan sedan förlängas.

Gravsättning är då kistan eller urnan sätts ner i graven, eller askan jordas i minneslund.

Kremering innebär förbränning av stoftet efter en avliden person. Kremering får enligt begravningslagen bara ske i krematorier. Avlidna personer från Laxå kommun kremeras för det mesta i Karlskoga.

Gravtyper

Det finns fyra olika gravtyper i Bodarne pastorat: kistgravplats, urngravplats, minneslund och askgravlund.

Kistgravplats och urngravplats innebär att graven är markerad och att man har möjlighet att beställa gravvård.

Minneslunden är ett gemensamt område där askan efter den avlidne sätts ner anonymt. Gemensam smyckningsplats finns för blommor och ljus. Det finns inte möjlighet att beställa gravvård i minneslunden.

Askgravplats är ett område utsmyckat av träd och blommor. Här är gravsättningen inte anonym. Man får en namnbricka på gravplatsen, och anhöriga får vara med vid gravsättningen. Då kyrkogårdsförvaltningen sköter ytan vid utsmyckningen kan man inte välja gravskötsel – endast blommor i vas samt ljus är tillåtna att sätta i askgravlunden.

Läs mer om de olika gravtyperna.

Spridning av aska utanför begravningsplats

För att få sprida aska utanför en begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen i det län där spridningen skall ske. Spridningen ska bevittnas av två personer. Tillståndet från länsstyrelsen ska visas vid uthämtning av urna.