Dataskyddsförordningen - GDPR

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft i hela EU och ersatte den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PuL). Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra!

SVENSKA KYRKAN OCH GDPR
Dataskyddsförordningen (GDPR) blev svensk lag den 25:e maj 2018. Den nya lagen innebär att vi människor får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register. Organisationer som inte efterlever den nya förordningen riskerar höga vitesbelopp.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Dessutom klassas religiös tillhörighet juridiskt sett som en känslig uppgift.

Både av lagliga och etiska skäl är det med andra ord viktigt att Svenska kyrkan anpassar sig till GDPR. Förändringen innebär att Svenska kyrkan kan följa med i den digitala utvecklingen och samtidigt minska riskerna för människors personliga integritet.

Kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sett i flera hundra år och anpassningen är ett sätt att fortsätta göra det även i framtiden. 

Just nu pågår en omfattande  anpassning till den nya dataskyddsförordningen 

Anpassningen handlar om att inventera och anpassa de tekniska systemen samt se över och justera arbetssätt och rutiner i pastoratet.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

MEDLEMMAR - GDPR

Behandling av personuppgifter
Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

 Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Deltagare i verksamhet
Personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, personnummer) som lämnas i samband med anmälningar till församlingarnas verksamheter, sparas bara så länge verksamheten pågår eller tills du återkallar ditt samtycke. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

 Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta Pastorsexpeditionen för mer information på tel. 0584-10020

För mer information om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar vi till Datainspektionen.