Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten

Detaljerad beskrivning av etiska och praktiska frågor inom begravningsverksamheten i Bodarne pastorat

Etiska värderingar inom begravningsverksamheten

All personal som arbetar inom begravningsverksamheten skall alltid arbeta med värdighet och omtanke. Arbetsledaren ska informera nyanställda om de etiska reglerna.
Man skall fortlöpande arbeta med de etiska reglerna.

Mottagning av kista till bisättningsrum

Kistor mottages med hjälp av vår kisthanteringsvagn.

Förvaring av kistor i bisättningsrum/kylrum

Ramundeboda församling har mottagningsställe för kistor vid Ramundeboda kyrka.
Skagershults församling har mottagningsställe för kistor vid Skagershults kyrka.
I och med mottagandet tar församlingen över ansvaret. Här finns för ändamålet iordningställd bisättningslokal med kyla (+2 till + 6 grader).
Registrering sker. I Ramundeboda finns även en lokal för visning av stoftet före begravningsceremoni.

Hantering av kistor vid transporter till/från ceremonilokal

Transporter sker på ett värdigt sätt, från bisättningsbyggnaden till kyrkan med kisthanteringsvagn/katafalk. Övriga transporter till kyrkogårdar som  inte ligger i anslutning till kyrkan,  där sker samtliga transporter med begravningsbil.

Vid begravningar i huskapellet som ligger i församlingshemmet sker transporten med begravningsbil.

Iordningställande av ceremonilokal

Vi ansvarar för lokalen och för brandskydd och utrymning samt att tillåtet antal personer i lokalen inte överskrids.

Transport av kista efter ceremoni till gravplats eller krematorium

Transport av kista sker alltid med begravningsbil, om inte katafalkvagn används eller manuell bärning sker för transport till gravplatsen.

Rutiner vid iordningställande av grav för kista eller urna

Området runt graven skall alltid vara städat och prydligt samt fyllnadsmassor bortkörda eller övertäckta med lämpliga gravmattor. Vi använder rasskyddsutrustning. Endast undantagsvis behöver vi gå ner i graven vid återfyllning av kistgrav.

Rutiner vid gravsättning av kista eller urna

Gravsättning av kista eller urna sker på ett värdigt sätt. All gravsättning av kista sker med hjälp av bärare och med för ändamålet avsedd gravsänkningsutrustning.
Vi tillmötesgår anhörigas önskemål i samband med gravsättning i sådan utsträckning att det inte strider mot etisk eller säkerhetsmässigt utförande eller bestämmelse för gravskicket.

Rutiner för gravsättning av aska i minneslund

Gravsättning av aska i minneslund sker på ett värdigt sätt.
Minneslunden är en välskött plats med helt anonym gravsättning inom området och därmed finns ingen egen gravplats att besöka. Ingen får vetskap om var askan jordats och gravsättningen sker helt utan närvaro av anhöriga.

Rutiner vid återfyllning av kistgrav, urngrav, askgrav

Första återfyllningen runt kistan och på kistlocket sker med stor försiktighet.
Detta görs manuellt med lämplig grusfraktion. Resterande återfyllnad sker för hand eller med maskinhjälp. Detta görs genom att jordmassor försiktigt fördelas jämt över graven.
Återfyllning av urngrav, askgrav sker försiktigt manuellt med sandmaterial.

Tillsyn av nyligen återfylld grav

Sättningar förekommer alltid i nyligen återfyllda gravar. Vi åtgärdar sättningarna omgående. Kontroll av graven sker kontinuerligt, vid kraftigt regn eller tinad tjäle sker kontrollen snarast möjligt små justeringar/uppfyllningar av sättningar sker kontinuerligt med sand eller jord och ingår i den dagliga driften och underhållet av kyrkogårdarna.

Rutiner vid godkännande och tillsyn av gravanordningar

Vi kräver alltid att gravvårdsansökan/gravvårdsritning inlämnas, som också visar grundläggningen, dubbningen av gravanordningen så att en säker montering utförs. Det görs kontroll av monteringen om så erfordras. Förvaring av återtagna gravstenar sker på ett pietetsfullt sätt. Återtagna stenar destrueras eller kan återanvändas.

Dokumenterade rutiner

Våra rutiner ska vara dokumenterade, både av arbetsmiljöskäl samt för att vi ska kunna redovisa dessa för allmänheten. Redovisning görs även på församlingens hemsida.

Uppföljning av rutiner

Uppföljning sker i samband med skyddsrond.

Hur gör de anställda om något blir fel?

Kyrkogårdschefen eller dennes ersättare skall svara på frågor och man hänvisar pressen och allmänheten till dessa.

Etiska riktlinjer 

Generella regler om ordning och etik på begravningsplatserna finns i begravningslagens andra kapitel där det i 12 § anges: ”En begravningsplats ska hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid iakttas”. Därtill anges i 13 § : ”En grav får öppnas bara genom innehavarens av begravningsplatsens försorg. Graven får inte öppnas på ett sådant sätt att stoft eller aska skadas” och i 16 kapitlet 10 § brottsbalken fastslås: ”Den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidnas aska, öppnar grav eller eljest gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller annat på de dödas vilorum eller på gravvård, döms för brott mot griftefrid till böter eller fängelse i högst två år”. I skriften ”Risker och etiska aspekter vid gravgrävning” kapitel 5, lyfts en rad frågor om hur gravgrävningsarbetet ska utföras från etiska utgångspunkter. Det etiska hänsynstagandet måste vara styrande. Där finns formuleringar som är självklara från allmänna, kristna och etiska värderingar. Vid gravgrävning uppmanas huvudmännen särskilt beakta följande:

Gravgrävning och gravsättning ska alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt. Se nedan angående riskbedömning och åtgärder vid gravgrävning och återfyllning för kista.

Anhörig bör om de så önskar, kunna medverka vid återfyllningen.

Eventuella ben- och kistrester ska hanteras pietetsfullt och nedgrävas på större djup för att bereda plats för aktuell kistgravsättning.

Eventuella tidigare gravsatta urnor som påträffas ska hanteras pietetsfullt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav.

Vid återfyllning av grav ska kistan höljas försiktigt så att den inte skadas. Tunga lerjordar och stenbundna massor ska undvikas närmast kistan och i översta skiktet eller i gravkulle.

Vid högt grundvattenstånd bör övervägas att temporärt eller permanent införa stopp för kistgravöppning och gravsättning.

Kyrkostyrelsen har ställt sig bakom dessa riktlinjer och rekommendationer.

Riskbedömning och åtgärder vid gravgrävning och återfyllning för kista

1. Kontroll av gravplats.
Inmätning, kontroll av befintlig status.
Eventuellt upptining av tjäle, bedömning av rasrisk, kontroll av tidigare närliggande grävningar,  jordmån, klimatfaktorer, vatten i marken etc.

2. Förberedelse innan grävning i befintlig eller ny gravplats.
Borttagning av gravanordningar.
Tillses att närliggande gravanordningar, ramar etc inte kan komma i rörelse i samband med gravgrävning.
Placering av grävmaskin.
Förstärkning av underlag vid behov.

3. Grävning och montering av rasskydd.
Rasskyddsutrustning monteras på ett säkert sätt.
Massorna lägges på plåtar intill gravplatsen eller lägges på traktorkärror som körs bort till gravsättningen har varit. Dessa används sedan för att återfylla graven.

4. Montering av fallskydd.
Montering av tättslutande lock över grav. Locket ska tillåta en belastning av en fullvuxen person. Vid behov lägges det ut en tyngdfördelningsskiva, plank eller dylikt intill den grävda graven.

5. Gravsättning av kista.
Gravsättning av kista skall ske på ett värdigt och säkert sätt genom kyrkogårdsförvaltningens försorg. Transport av kista sker alltid med begravningsbil.

6. Återfyllning av grav.
Demontering av rasskyddsutrustning skall ske successivt efter hand som graven återfylles och ska göras på ett säkert sätt. Återfyllning av grus- och jordmassor sker med maskin på ett försiktigt sätt så att kistan ej skadas. Gravanordningar återmonteras. Stress ska aldrig äventyra säkerheten. En återfyllning måste inte vara slutförd innan de anhöriga återvänder till graven. Om anhöriga själva ska medverka vid återfyllning ska det tillses att det kan ske på ett säkert sätt och att de fått de instruktioner som krävs.

7. Förvaring av aska/urna.
Aska/urna ska i avvaktan på gravsättning förvaras på ett betryggande och värdigt sätt.
Vi förvarar askan/urnan i ett skåp i bisättningsrummet.

All personal som arbetar inom begravningsverksamheten ska alltid arbeta enligt de etiska reglerna och riktlinjerna i detta dokument. Arbetsledningen ska informera nyanställda om de etiska reglerna och hålla dessa regler levande.