Våra tankar om begravning

BEGRAVNINGSPASTORAL

Syfte

Syftet med församlingens begravningsverksamhet är att erbjuda ett tryggt och medmänskligt sammanhang vid överlämnandet av de döda i Guds händer samt göra det möjligt för människor som drabbas av förlust att ta ett värdigt avsked i ljuset av det kristna framtidshoppet. Alla som tillhör Svenska kyrkan har rätt till kyrklig begravningsgudstjänst i Bjuvs församling.
För att uppnå detta innefattar begravningsverksamheten hela processen från det första mötet med de anhöriga, via begravningsgudstjänsten och gravsättningen till församlingens mer långsiktiga uppföljning samt alla därtill hörande servicefunktioner. Därmed står det klart att det i pastoralt hänseende inte finns någon skarp gräns mellan det som ingår och det som inte ingår i begravningsverksamheten. Begravningsverksamheten är en del av församlingens totala arbete.
I detta dokument beskrivs församlingens överväganden och handlande när det gäller begravningsverksamhetens pastorala sida, inte hur församlingen fullgör samhällets uppdrag att bedriva begravningsverksamhet.

Omfattning

Denna begravningspastoral för Bjuvs församling omfattar Bjuvs kyrka, Norra Vrams kyrka, Billesholms kyrka, Risekatslösa kyrka samt kyrkogårdarna vid Bjuv, Norra Vram och Risekatslösa. Den gäller för församlingens präster, musiker, kyrkvaktmästare, diakonipersonal och kanslianställda. Den gäller även präster som inte har sin anställning i Bjuvs församling men som tjänstgör vid begravningsgudstjänst i församlingen. Sådan präst ska innan begravningen ta kontakt med kyrkoherden för samråd.

Kyrkogårdarna

Bjuv och Norra Vrams kyrkogårdar kan erbjuda följande gravsättningsformer: Kistgravar, urngravar, minneslund, askgravlund och askgravplats.
Risekatslösa erbjuder: Kistgravar och urngravar.

 KONTAKT

Expeditionen nås, med vissa undantag varje vardag kl. 10.00-12.00.  Hit kan begravningsbyråer ringa för att beställa tid för begravningsgudstjänst. Anhöriga kan vända sig dit för att diskutera tider, begära information eller få vägledning om hur man kan komma i kontakt med präst eller musiker. Information om tillgänglighet till expedition, präst och musiker finns i  församlingsbladet och hemsidan. Präst kan i princip nås dygnet runt alla dagar under året på dennes mobiltelefon, alternativt finns jourhavande präst på 112.

Vid livets slutskede finns församlingen till förfogande. Präst kan kontaktas både för att, som förberedelse, tala om döden och begravningen samt för att finnas med vid dödsbädden som stöd eller för att leda en andakt. I god tid innan begravningsgudstjänsten tar prästen kontakt med och gör besök i sorgehuset. När anhöriga är bosatta på långt håll sker enbart telefonkontakt eller, om de anhöriga kommer på tillfälligt besök, samtal på därför överenskommen plats.
Präst står också till förfogande för andakt i samband med visning, minnesstund efter begravningsgudstjänsten samt vid urnnedsättning.

Begravningstider

Begravningsdagar är normalt onsdagar, torsdagar och fredagar. Tiderna vi erbjuder är kl 11.00 och 14.00. Kistbegravningar sker alltid kl 11.00.

Begravning kan ske tidigast veckan efter dödsfallet anmälts.

GUDSTJÄNSTENS UTFORMNING

Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänsten följer ordningen i kyrkohandboken. Anhöriga får vara med vid utformningen av gudstjänsten där alternativa moment förekommer.
Varje tillfälle får sedan avgöra vilka eventuella övriga förändringar av ordningen som kan bli aktuella.
Församlingen är lyhörd för de anhörigas önskemål.
Begravningsgudstjänsten är offentlig, varför ingen kan hindras att delta vid en begravning i Svenska kyrkan.
Vid begravning i Bjuvs församling finns tillgång till bårtäcke genom församlingens försorg. När bårtäcke används får blomsterdekoration inte läggas på kistan.
Under gudstjänsten visar präst deltagarna till rätta genom tydliga rörelser, vilket de anhöriga informerats om i förväg för att skapa trygghet. Förutom vid kistbegravning där gudstjänstdeltagarna följer kistan till graven, sker avskedstagandet i kyrkan.

Musik

Psalm- och musikval bör ske i samråd med präst och kyrkomusiker.
Begravningsgudstjänsten är för de anhöriga ett mycket speciellt tillfälle. För många kanske det är det första eller enda mötet med kyrkan. Sorgen, saknaden och minnena står i centrum. Därför måste de anhörigas önskemål beaktas i så stor utsträckning som möjligt. Kyrkans uppgift att förmedla hoppets budskap får inte ges upp, men erfarenheten av att inte fått sina önskemål tillgodosedda kan för de anhöriga bli just det som skymmer budskapet. Lyhördhet är av största vikt, även så kallad profan musik måste tillåtas, för så länge den inte har ett budskap riktat mot kyrkans tro står den inte i motsats till begravningsgudstjänstens teologi. I första hand bör musik framföras av kyrkomusiker eller annan musiker, sångsolist eller kör. I våra kyrkor finns orgel och piano.

Minnesstund

Bjuvs församling kan erbjuda församlingshem för minnestund belägna vid Bjuvs och Billesholms kyrkor. Bokning sker via församlingsvärdinna Pernilla Nilsson, tel. 042-856 55

Tacksägelse

Tacksägelse, med bön, ljuständning sker i den begravningskyrkas huvudgudstjänst närmsta söndag efter begravningsanmälan eller i annan lämplig huvudgudstjänst efter anhörigas önskemål.
Själaringning för den avlidne sker oftast dagen efter begravningsanmälan. Anhöriga meddelas av begravningsbyrån när ringning sker.

Minnesgudstjänst

Vid Alla Helgons dag firas gudstjänst till minne av dem som under det gångna året avlidit. Ett ljus är tänt för var och en av de avlidna, vars namn blir uppläst. Detta gäller alla som tillhört församlingen och alla som det har varit begravningsgudstjänst för i församlingen. Inbjudan till minnesgudstjänst sker skriftligen till den som anges som närmast anhörig på begravningsbyråns anmälningsblankett.