Begravningsombud

Begravningsombud

Den 1 januari 2000 förändrades förhållandet mellan Svenska kyrkan och den svenska staten. Svenska kyrkan fick ett uppdrag av Staten att även i fortsättningen ansvara för att anordna begravning för människor boende i Sverige, alltså även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Den som inte tillhör Svenska Kyrkan har ingen rätt att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten då de inte kan rösta i kyrkliga val och därmed inte heller har möjlighet att påverka beslut om t.ex. begravningsavgiften, inte heller finns någon rättighet att påverka utbyggnad eller planering av särskilda gravplatser.
För att företräda dem som utnyttjar dessa tjänster hos Svenska kyrkan utan att vara medlemmar, ska ett eller flera begravningsombud utses. Länsstyrelsen utser dessa på förslag av kommunstyrelsen. För Bjuvs församling är Urban Berglund (tel. 042-83234 eller e-post: urban.berglund@kristdemokraterna.se ) utsedd som begravningsombud.
Begravningsombudens uppgift är bland annat att kontrollera att storleken på begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt.
Finner ombudet skäl att rikta anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan ska länsstyrelsen underrättas om detta. Ombuden skall också i övrigt bevaka intressen för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Den som har önskemål om eller synpunkter på hur begravningsverksamheten bör ordnas för icke-medlemmar i Svenska kyrkan kan vända sig till dessa ombud.
Likaså den som har frågor kring detta eller begravningsavgiften.
 

Begravningsavgift

Begravningsverksamheten är en samhällsangelägenhet för alla medborgare. Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som framgår ur skattsedeln. Avgiften betalas oavsett tro och medlemskap i trossamfund men är inte lika stor över hela landet. Den varierar precis som kommunalskatten och beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
Förslag till begravningsavgift beslutas av Bjuvs församling.
Begravningsavgiften fastställs av Kammarkollegiet som först skall ha besked från begravningsombuden om de har godkänt förslaget till avgift.
För denna begravningsavgift har den enskilde invånaren rätt till en gravplats på en begravningsplats, till gravsättning och kremering, vissa transporter och tillgång till en lokal för begravningsceremonin. Om man som annan trosbekännare - muslim eller jude - vill bli begravd på en särskild gravplats eller på en enskild begravningsplats, står Svenska kyrkan för vissa kostnader i samband med detta.