Foto: Lmp

Kyrkogårdsförvaltningen

Trästolpar på kyrkogårdarna

På Björnekulla och Västra Broby kyrkogårdar har ett stort antal gravstenar säkrats upp med trästolpar. Gravstenar som är dåligt förankrade kan utgöra en fara. Efter en dödsfallsolycka i Sverige 2011 kom ny lagstiftning som innebär att samtliga gravstenar över 30 cm ska provtryckas vart femte år. Gravstenar som inte uppfyller säkerhetskraven har säkrats upp med pålar och remmar. Att lägga stenarna ner, som annars hade varit alternativet, bedömdes inte som möjligt att genomföra på våra kyrkogårdar. Pålarna och remmar är kvar tills gravstenen är säkrad, tex. med rostfri armering och fastgjutning. När gravrättsinnehavaren säkrat stenen, och provtryckning visar att kraven är uppfyllda, tas pålar och remmar bort. Alla gravrättsinnehavare har fått information hemskickad och de har nu sex månader på sig att åtgärda permanent stensäkring. Vi hjälper gärna till med kontakter till stensäkringsfirmor. De stenar som kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för ska också säkras upp permanent, och det arbetet kommer ta flera år. 

Information till gravrättsinnehavare
Kyrkogårdsförvaltningen har tillsynsansvar och ansvarar därför för att kyrkogården är en säker plats, både för besökare och anställda. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla sin gravplats i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravanordningen är säkert monterad, 7 kap. 3 § begravningslagen. Du ombeds därför att ordna så att gravanordningen får en säker montering. Av säkerhetsskäl har vi säkrat upp med stolpar och band tillfälligt, på gravstenar som bedöms som säkerhetsrisker, i enlighet med 7 kap. 31 § i begravningslagen. Information skickas ut till berörda gravrättsinnehavare, om gravvården anses vara osäker. Mer information, Magnus Ahlström, kyrkogårdschef, tfn 0703-328942

FRÅGOR OCH SVAR KRING STENSÄKERHET 

Foto: Lmp
Foto: Lmp

ALLMÄNNA REGLER PÅ VÅRA KYRKOGÅRDAR


GRAVSTENAR: Gravstenen är gravrättsinnehavarens privata egendom, vilket betyder att den skall vara dubbad, stå rakt och vara fast förankrad enligt gällande regler. Har du frågor om din gravsten, kontakta kyrkogårdschef Magnus Ahlström på telefon 0703328942 eller 04256912

Gravrättsbestämmelser i Björnekulla-Västra Broby församling

GRAVSKICK

Vanliga urngravar med eller utan sten, gräs eller singel, och vanliga kistgravar med eller utan sten, gräs eller singel, finns på båda ställena. 

MINNESLUNDEN
På båda kyrkogårdarna finns minneslund. Minneslunden är ett anonymt gemensamt gravskick. Anhöriga får inte kännedom om var askan är nedgrävd eller spridd eftersom gravsättning i minneslund alltid sker utan anhörigas närvaro. Blommor och ljus får endast placeras på därtill avsedda plats. Gravlyktor och andra utsmyckningar kommer att tas bort av vaktmästeriet och läggas invid papperskorgarna. 

ASKGRAVLUND
Både Björnekulla kyrkogård och Västra Broby kyrkogård har också askgravlundar. Skillnaden mellan minneslund och askgravlund är att askgravlunden är mindre anonym. Efter gravsättningen placeras en plakett med den avlidnes namn. Anhöriga får närvara vid sänkningen i jorden, och kan därmed också veta exakt var i asklunden urnan är nedgrävd. Blommor, ljus och lyktor får dock endast placeras på därtill avsedd plats. Kyrkogårdsförvaltningen har rätt att ta bort det som placeras på felaktigt sätt. 

 

Vid frågor som rör kyrkogårdsförvaltningen, kontakta kyrkogårds- och fastighetschef Magnus Ahlström, 042-56912 (Oftast nåbar tisdag, onsdag, torsdag 9.30-12). Mobil 0703-328952. E-post magnus.jonsson@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till övrig personal