Foto: Krister Hagman

Vad finns det för olika gravskick och vad erbjuder vi i Bjärred?

Gravskick
Det sätt på vilket den avlidne gravsätts; kista i kistgrav, i kistminneslund, urna i urngrav, aska i minneslund/askgravlund genom nergrävning eller utströende  över hav, sjö, naturmark eller fjäll.

Gravplats
Gravplats är det begrepp som upplåtelsen av gravrätt kopplas till. Gravplatsen är inritad på gravkartan och kan ha utrymme för en eller flera gravar.

Grav
Grav är den plats I vilket kistan eller urnan är placerad.

Gravrätt
Gravrätt uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden. Om det inte finns någon efterlevande som kan eller vill bli gravrättsinnehavare är gravrätten förbehållen den avlidne i 25 år efter gravsättningen. Gravrätten är vanligen tidsbegränsad, från och med år 2000 är den 25 år, men tidigare förekom upplåtelse på all framtid.
Gravrättsinnehavaren får bestämma vem som ska gravsättas på gravplatsen, utformningen av gravanordningen och om gravplatsens utsmyckning. Innehavaren har ansvar för att gravplatsen hålls I ordnat och värdigt skick.

I Bjärreds församling har vi några av nedanstående alternativ att erbjuda.

Kistgrav  
Avsedd för en eller flera kistor. Upplåts med gravrätt för viss tid som kan förlängas. Förlängs automatisk till 25 år efter sist nedsatta. Innehavaren har skötselansvaret. Normalmått 150 x 250 cm
Bjärreds församling har kistgravar på alla sina kyrkogårdar men vissa reservationer förekommer T.ex. på Fjelie gamla kyrkogård där inga nya kistgravar tas ut. Endast på äldre befintliga gravarplatser grävs kistgrav på grund av rasrisken.

 Urngrav
Avsedd för en eller flera urnor. Upplåts med gravrätt för viss tid som kan förlängas. Förlängs automatisk till 25 år efter sist nedsatta. Innehavaren har skötselansvaret. Normalmått 100 x 100 cm.
Församlingen har urngravplatser på alla sina kyrkogårdar

Askgrav
Gravplats för askor med eller utan hölje som möjliggör att makar kan vila tillsammans. Den upplåts med gravrätt med starka restriktioner vad avser gravvårdens utformning. Gravrätten förlängs automatisk till 25 år efter sist nedsatta. De anhöriga får endast smycka med lösa blommor och ljus. De anhöriga betalar en engångssumma för gravvården och den kollektiva skötsel som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller.
Bjärreds församling kommer inom en snar framtid att anlägga ett askgravområde söder om Borgeby kyrka.

Minnelund
Gemensamt gravområde för nedgrävning eller utströende av askor. Anonym gravsättning, ingen plats för namn, gemensam smyckningsplats. Minneslunden som helhet kan betraktas som en gravplats där Bjärreds församling har samma skyldigheter som en gravrättsinnehavare.
Bjärreds församling har en minneslund på Borgeby kyrkogård.

Askgravlund 
Gemensamt gravområde för nedgrävning eller utströende av askor. Här får man vara med vid nedsättningen av askan. Här måste den anhörige betala en engångssumma för skötseln samtnamnbrickan som sätts upp. Namnbrickan tas ned efter 25 år. Gemensam smyckningsplats.  Man har ingen gravrätt. Askgravlunden som helhet kan betraktas som en gravplats där Bjärreds församling har samma skyldigheter som en gravrättsinnehavare. Makar kan ligga tillsammans i askgravlunden.
Bjärreds församling har en askgravlund på Borgeby kyrkogård och kommer inom en snar framtid att anlägga en askgravlund på Flädie kyrkogård sydost om kyrkan.

Kistminneslund
Ej rättsligt definierat begrepp. Gemensamt gravområde för nedgrävning av kistor. Anonym gravsättning. Ingen plats för namn, gemensam smyckningsplats. Skötselansvaret ligger på kyrkogårdsförvaltningen. Bjärred har ingen kistminneslund

Kulturgrav
Gravplats som skall bevaras med stöd av Kulturminneslagen och kultur-
minnesförordningen. Ett antal gravar/stenar på varje kyrkogård har av kyrkorådet klassats om kulturgravar. Se bilden här nedan från Flädie kyrkogård. Stenen står i dag inne i kyrkan.

 

 

Foto: Krister Hagman

Ordningsföreskrifter för Bjärreds kyrkogårdar.

Kyrkogården är de dödas vilorum. Besökare skall uppträda så att kyrkogårdens helgd inte kränkes eller gudstjänst och annan förrättning störs.

Medföljande hundar skall vara kopplade på kyrkogården

Obehörig fordonstrafik, även cykling får inte ske inom kyrkogården

Obehörigt beträdande av annans gravplats är förbjudet

Barn får inte utan tillsyn uppehålla sig på kyrkogården. (Skaderisk)

Papper, vissnade blommor eller annat avfall får inte lämnas kvar annat än i härför avsedda platser.

Vattenkannor eller andra redskap, som tillhandahålles av församlingen, skall efter användandet ställas tillbaka på härför avsedda platser.

Egna redskap och andra tillbehör får inte förvaras på gravplatsen.

Besökare till kyrkogården är skyldiga att följa de anvisningar som i ordnings och säkerhetssyfte ges av kyrkorådet.

Ordningsregler för gravplats

Växter får inte växa in på intilliggande gravplatser eller gränshäckar.

Gravrättsinnehavaren är skyldig att se till att gravvården är väl förankrad för att tillgodose kraven i arbetsmiljölagen.

Kemiska medel för ogräsbekämpning får inte användas.

Kantstöd av plast, plåt e.dyl. för att avskilja rabatt från gräs, grus eller singel får inte användas.Kantstödet skall vara av naturmaterial.

Glasvaser och dylikt är förbjudet då det kan skada både besökare och personal.

Vid smyckning av gravplats får enbart naturmaterial användas.

 

Minneslunden Borgeby med utsikt mot kyrkan Foto: Krister Hagman