Foto: Krister Hagman

Flädie kyrkogård

Kyrkogården är belägen runt Flädie kyrka, mitt i Flädie by.
Den äldsta delen av kyrkogården är kvarteret söder om kyrkan som är den gamla medeltida kyrkans gravområde. Kvarteren är inramade med ligusterhäckar och gravplatsindelade med lågvuxen buxbomshäck. Ytskiktet på gravplatser och gångar består av singel.

Kvarteret norr om kyrkan kom till på 1800-talet. Kvarteret omges även här av ligusterhäck och gravplatserna av buxbomshäck. Gravplatsernas ytskikt består av både singel och gräs. I början på 1930-talet utökades kyrkogården, med mindre ändringar, till sitt nuvarande utseende.

Kvarteret till vänster om huvudgrindarna togs i bruk år 1933 och är inramat med avenbokshäck, gångarna består av gräs och gravplatsernas ytskikt består av både singel och gräs.

Kvarteret vid sydöstra delen av kyrkogården ner mot bårhuset togs i bruk år 1965. Gravplatsernas ytskikt består av gräs med gravrabatt framför gravvården.
Ovanstående kvarter är kistgravar men upplåts även för gravsättning av urnor med undantag av de kvarter som ligger närmast bårhuset som är avsedda enbart för kistgravsättning.

Urnlunden

Urnlunden anlades år 1962 och är belägen till höger om huvudgrindarna. Platsen är gräsbesådd och gravvårdarna är liggande med storlek 45 x 60 cm. Mellan gravvård och häck finns gravrabatt.

I kvarteret söder om kyrkan vid kyrktornet anlades år 2003 en blomsterdekorationsplats en s.k. kransgård för blommor efter begravningsceremoni.

År 2010 tillgänglighetsanpassades alla gångar på kyrkogården. Den grova singeln ersattes då med stenmjöl. I samband med detta togs en hel del buskage bort för att skapa ljus och rymd. Nya belysningasstolpar och redskapsställ monterades också upp.

2018 anlades en askgravslund på den tomma gräsmattan direkt till vänster om grinden.

 Hitta till Flädie kyrka

Flädie Kyrkväg 4B
23791 Bjärred

Vägbeskrivning:

Från norr: Kör på E6/E20
Följ skylt mot Bjärred. Sväng höger vid avfart 21
Ta vänster och fortsätt in på Fjelievägen (16)
Sväng höger in på Flädie Mejeriväg
Fortsätt in på Flädie Kyrkväg

Från söder:Kör på E6/E20
Följ skylt mot Bjärred, Lund.
Sväng höger vid avfart 21
Följ skylt mot Bjärred.
Sväng vänster in i rondellen på Väg 16
Sväng höger in på Flädie Mejeriväg
Fortsätt in på Flädie Kyrkväg

 

 

Gravsten över mordoffer Foto: Krister Hagman

På Flädie kyrkogård har det stått en sten med blodröd text över en mördad rusthållare. För att bevara stenen har vi flyttat in den i Flädie kyrkas södra vapenhus.

Här hvilar
Rusthållaren
Lars Andersson
född i Flädie d 22 mars 1766
föll ett offer för nidingshand
uti sin egen säng
natten mellan d 26-27 Juli 1844
Och hans hustru
Ingar Pehrsdotter
född i Värpinge d. 18 nov. 1763
d. i Flädie d. 2 jan. 1832
E 38 5 Ps 482 v 6

I Flädie församlings kyrkobok 1780 - 1860 (vol. C:2, uppslag 287) är Lars Andersson född i Flädie församling den 22 mars 1766 antecknad som avliden den 26/27 juli 1844. Ordagrant är texten enligt följande: Död 26 el. 27 juli. Begravd 4 augusti. Begrofs undantagsm. på no 8 Flädie Lars Andersson Enkling/ mördad natten mellan 26 och 27 juli i sin säng. 78 2/3 år.

 

Kallt i Flädie Foto: Krister Hagman