Borgeby kyrkogård

har kistgravar, urngravar, minneslund, askgravlund och askgravplats

Kyrkogården är anlagd runt Borgeby kyrka, som ligger utanför Bjärreds samhälle vid vägen mot Löddeköpinge och Furulund invid Borgeby slott. 

De äldsta kvarteren vilket använts som kyrkogård i över 800 år är belägna norr och söder om kyrkan. Gravplatserna är inramade med buxbomshäck och ytskiktet består av gräs eller singel.

Kvarteret öster om kyrkan anlades senare, troligen i början på 1900-talet.

Kyrkogården utökades åt väster 1964. Kvarteret är helt gräsbesått och indelat i mindre gravgårdar med avenbokshäck. Gravplatserna har ingen gränsmarkering och endast gravrabatt framför gravvården. Inom samma kvarter anlades år 2003 en blomsterdekorationsplats en s.k. kransgård för blommor efter begravningsceremoni.

Hitta till kyrkogården.
Adress Borgeby Slottsväg 17
23791 Bjärred

 

Vy från minneslunden i Borgeby Foto: Krister Hagman

Minneslunden

1982 anlades församlingens minneslund på Borgeby kyrkogård.
Minneslunden är belägen i nordvästra hörnet av kyrkogå bredvid bårhuset. Minneslunden är gemensam för hela Bjärreds församling.
Minneslunden har genomgått ett antal förändring under årens lopp fram till våren 2011 då församlingen tog ett helhetsgrepp och närapå vände ut och in på lunden. Nu har vi fått en som vi tycker presentabel och trevlig minneslund. Att sitta i tystnaden på bänken en solig dag och se vattnet spegla sig i stenklotet och höja blicken över de gröna buskarna och träden vidare mot kyrkan och den blå himmelen är en lisa för själen.
Klotet med det rinnande vatten, vilket är en vacker symbol för evigt liv flyttades från sin inklämda tillvaro i muren och placerades i centrum av minneslunden. Där klotet tidigare varit placerat byggdes en bänk av lärkträd för vila och eftertanke. En häck som av många besökare upplevdes som otrygg togs bort och ersattes av en blomsterbädd. Markytans betong och kullerstenar togs bort och ersattes av granitplattor. 

Ordningsföreskrifter för minneslunden
Minneslunden är ett gemensamt gravområde där askan efter den avlidne sätts ner anonymt. I minneslunden får man inte sätta upp någon enskild gravvård eller enskild plantering
Besökare får medverka till minneslundens smyckning endast genom att placera buketter eller snittblommor av levande växtmaterial på härför avsedda platser.
Vissna blommor tas bort av personalen.

Askgravlunden i Borgeby

Askgravlunden.
Öster om kyrkan på sluttningen ner mot den öppna ängen och de betande kossorna finns ett kvarter som är avsett för enbart askurnor . Detta kvarter anlades år 1977 och är utformat som en trappavsats.

En askgravlund är som en minneslund men här är man inte anonym. De anhöriga får vara med vid asknedsättningen och man köper till en gjuten bronsplatta med namn på den gravsatta. Namntavlan placeras på de granitpelare som utgör centrum på "utsiktsplatsen" här har man också utrymme för blomsterdekorationerna. På utsiktsplatsen kan man sitta ned och om man har tur, får man se och begrunde de idisslande korna på ängen nedanför. Till vänster om utsiktsplatsen är askgravarna belägna.

Ordningsföreskrifter för askgravlund
Askgravlunden är ett gemensamt gravområde där askan efter den avlidne sätts. Anhöriga får delta i denna ceremoni. I askgravlunden får man inte sätta upp någon enskild gravvård eller enskild plantering.
Besökare får medverka till askgravlundens smyckning endast genom att placera buketter eller snittblommor av levande växtmaterial på härför avsedda platser.
Vissna blommor tas bort av personalen

Askgravplatsen i Borgeby

Askgravplats

Att välja en askgrav förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet. Graven upplåts med en gravrättstid på 25 år. Det blir en mindre kostnad för gravplatsen eftersom kyrkogårdsförvaltningen står för plantering och skötsel, under dessa 25 år. Beställning av denna sker hos kyrkogårdsförvaltningen.  I en askgrav finns det plats för två urnor. Anhöriga får närvara vid gravsättningen, som kan ske året om. Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor i vas eller en kruka med blomma, samt vintertid med ljus. Egen plantering får inte förekomma.