Borgeby kyrka

Borgeby kyrka byggd på 1200 talet. Kyrkan med en ännu oupptäckt gång från slottet till kyrkan.

Borgeby kyrka anses vara anlagd under 1200-talet, men är troligtvis byggd som slottskyrka i slutet av 1100-talet. De delar som finns kvar från 1200-talet är tornet och den västligaste delen av långhuset.

Kyrkan var förbunden med Borgeby slott med en mur och bakom denna bodde de underlydande till slottsherren i små hus. Öster om kyrkan fanns S:t Hans källa. Vad som hänt med denna källa vet man ej säkert, men det har spekulerats att det kanske var kyrkans gamla brunn. Ur denna tog man vatten till kyrkogården ända fram till 2014.

Det skall enligt legenden funnits en underjordisk krypgång mellan slottet (vid porten) och kyrkan (vid tornet) som användes för att ta sig in och ut ur borgen vid anfall och belägring. Förmodligen anlades denna gång i så fall under 1300- eller 1400-talet. Birger Jarls kyrkofrid innebar att man var fredad i kyrkan.
För några år sedan hittades lämningar av gången när man grävde för att bygga det s k "halmbränneriet" - det lilla huset vid slottet närmast kyrkan.

Skåne tillhörde Danmark till mitten av 1600-talet. Den danske riddaren Hans Spegel fick 1559 Borgeby slott i förläning av den danske kungen. Hans Spegel ligger begravd i Lunds domkyrka, men hans första hustru Katrine van Anefeld ligger begravd i Borgeby kyrka. På kyrkans södra yttervägg finns sedan slutet av 1800 talet en gravsten fastmurad i väggen. På denna är herr och fru Spegel avbildade. Inskriptionen på stenen är svårtydd, men följande kan läsas: HER LIGGER BEGRAFVEN ERLIC OCH WELBORDIC FRU KARIN FAN AANNEFELDT SOM DOG ANNO 1582......

År 1871 revs större delen av den gamla kyrkan och vi fick det nuvarande ljusa och rymliga långhuset med gjutjärnsfönster. Tornet fick en överdel med dubbla rundbågsgluggar vars luckor öppnas när klockan ringer. Långhuset blev längre och en ny absid byggdes. Numera går man in från väster genom vapenhuset. Det gamla vapenhuset låg söder om kyrkan. Detta var männens ingång och kvinnorna gick in från norrsida.
På Palmsöndagen den 28 mars 1915 brann det i kyrkan. Tornet och kyrkklockan föll ner och slog hål på loftet ovanför vapenhuset. Risken var stor att även loftet skulle börja brinna. En man räddade kyrkan genom att krypa in och riva ner bräder och stockar mm. För detta belönades han med 100 Riksdaler av Hanna och Ernst Norlind. Långhusets hela takstol förstördes liksom bjälklaget i tornet. Under Reparationstiden hölls högmässan i Löddeköpinge kyrka. Borgeby hörde samman med Löddeköpinge fram till 1973. Under reparationen av kyrkan installerades elljus och värmeledning. Redan samma höst återinvigdes kyrkan.

På 1970-talet byggdes bårhuset. År 1987 utfördes en genomgripande renovering av kyrkan. Den blev nykalkad och bänkarna målades om. Tre bänkrader längst bak togs bort och gav utrymme för sakristia och förberedelserum under orgelläktaren. Trettio år senare påbörjades en ny renovering där kyrkan utvändigt kalkades om, åskledare installerades och taket gicks över. Renoveringen beräknas vara klar till juni månad 2018. Då har ett nytt värmesytstem installerats, brädgolvet i kyrkan bytts ut, alla bänkar målats om och innerfönster satts in. Vägarna kalkmålats och en lekhörna byggts in. 

Lillklockan i Borgeby kyrka Foto: Krister Hagman

                                INVENTARIER

Skåne tillhörde Danmark till mitten av 1600-talet. Den danske riddaren Hans Spegel fick 1559 Borgeby slott i förläning av den danske kungen. Hans Spegel ligger begravd i Lunds domkyrka, men hans första hustru Katrine van Anefeld ligger begravd i Borgeby kyrka. På kyrkans södra yttervägg finns en gravsten fastmurad i väggen sedan slutet av 1800-talet. På denna är herr och fru Spegel avbildade. Inskriptionen på stenen är svårtydd, men följande kan läsas: HER LIGGER BEGRAFVEN ERLIC OCH WELBORDIC FRU KARIN FAN AANNEFELDT SOM DOG ANNO 1582......

År 1871 revs större delen av den gamla kyrkan och vi fick det nuvarande ljusa och rymliga långhuset med gjutjärnsfönster. Tornet fick en överdel med dubbla rundbågsgluggar vars luckor öppnas, när klockan ringer. Långhuset blev längre och en ny absid byggdes. Numera går man in från väster genom vapenhuset. Det gamla vapenhuset låg söder om kyrkan. Detta var männens ingång och kvinnorna gick in från norrsida.
På Palmsöndagen den 28 mars 1915 brann det i kyrkan. Tornet och kyrkklockan föll ner och slog hål på loftet ovanför vapenhuset. Risken var stor att även loftet skulle börja brinna. En man räddade kyrkan genom att krypa in och riva ner bräder och stockar mm. För detta belönades han med 100 Riksdaler av Hanna och Ernst Norlind. Långhusets hela takstol förstördes liksom bjälklaget i tornet. Under Reparationstiden hölls högmässan i Löddeköpinge kyrka. Borgeby hörde samman med Löddeköpinge fram till 1973. Under reparationen av kyrkan installerades elljus och värmeledning. Redan samma höst återinvigdes kyrkan.

Predikstolen är delvis från 1700-talets början - fälten med de fyra evangelisterna och halvpelarna (pilastrarna). I övrigt är predikstolen ett snickeriarbete från 1871, enligt Ernst Norlind ett verk av en bondesnickare.

Redan på 1700-talet fanns två kyrkklockor. Den lilla göts om 1777 och den stora 1792. När kyrkan brann 1915 fanns bara en klocka, denna föll ned och förstördes. Det berättas att Hanna och Ernst Norlind stod och såg hur den smälta klockmalmen rann ut på kyrkbacken. De skänkte senare två nya klockor till kyrkan. Den största vägde 703 kg och den minsta 418 kg. Båda göts i Stockholm. Vid mobiliseringsringningen sprack storklockan och den göts om 1941 av K. G. Bergholtz.

Den gamla orgeln byggdes år 1886 av Rasmus Nilsson. Han tillhörde en av de främsta orgelbyggarna. Under en knappt tjugoårig verksamhet byggde han 18 orglar till kyrkor i Lunds stift. Endast tre finns bevarade. 1974 ersattes den gamla slitna orgeln med en ny bakom den gamla orgelfasaden. Under kyrkans östra del finns gravar från 1830-talet. Nedgången är tillsluten av en lucka och kan ses från norrsidan. Förr begravde man högt uppsatta personer, präster och andra viktiga män inne i kyrkan. Gravstenar med nötta inskriptioner över Hans Spegel, Gudmund Brock, Abele Munthe m fl fanns tidigare i kyrkan, men är nu flyttade utanför kyrkans södersida. Fram till 1815 var det tillåtet att gravsätta stoft inne i kyrkan. Befolkningsexplosionen i slutet av 1700-talet medförde att man inte längre tillät detta.
Altartavlan är från 1870-talet. Den är av trä och målad av Mårten Eskil Winge
och föreställer Kristus i Getsemane. Vart de gamla altartavlorna tog vägen vet man inte. På altaret finns ett krucifix från Oberammergau i Tyskland samt två ståtliga malmljusstakar från 1500-talet. Även ett modernare altarsilver finns som
är skänkt av en församlingsbo. Altarmattan är sydd i korsstygn av ett 30-tal damer inom kyrkliga syföreningen och överlämnades på pingstdagen 1935 Under 1800-talet fanns det 11 bänkar för män, 14 bänkar för kvinnor och 8
bänkar för drängar och husmän. På 1900-talet hade alla bänkraderna nummer målat på dörrarna och varje gård och hus hade sin bänk. De tre främsta bänkarna tillhörde säteriet. Bänk nr 19 och 20 var avsedda för torpare och nr 21 för
soldaterna. De övriga sju bänkarna på varje sida användes av församlingens ungdom. Dörrarna är nu avlyfta och förvaras på vinden. Planer finns dock på att åter få sätta tilbaka dörrarna i några av de bakre bänkraderna År 1905 fanns 360 sittplatser. Efter branden 1915 fick kyrkan 275 sittplatser.
Dopfunten är av sandsten och är från medeltiden. Den är djup av den anledningen att man förr sänkte ned hela barnet. Dopaltaret har tillverkats av samme man som räddade kyrkan vid branden 1915.

Ljuskronan över dopfunten, en silverskål, två ljusstakar, en blomvas och ett silverfat är skänkta av en församlingsbo

 

Flygfoto 2016 Foto: Per Matin Hedberg Hio Foto

                   Vykort på Borgeby kyrka.

Borgeby kyrka vykort sekelskiftet
Vykort 1900 talets mitt??
Vykort 1960 talet??