Begravningsombud

- För dig som inte är medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har ansvar för att anordna begravning för alla människor i Sverige. Därför måste varje kommunmedlem i sin deklaration betala en särskild begravningsavgift, även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

För begravningsavgiften har man rätt till en begravningsplats, till gravsättning och kremering, vissa transporter och tillgång till en lokal för begravningsceremonin. Begravningsavgiften är enhetlig i hela Sverige och beslutas av kammarkollegiet.

De som inte tillhör Svenska kyrkan har begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Därför utser länsstyrelsen begravningsombud som företräder dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

 

 • Begravningsombudet i Lomma kommun granskar att de två huvudmännen inom Svenska kyrkan, Lomma och Bjärred använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.
 • Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Begravningsombud ska granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamhet och inte används till övrig verksamhet
 • granska hur begravningsverksamheten fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och fråga vad de har för önskemål
 • ge förslag på vad huvudmannen kan göra för att tillgodose önskemålen från dem som inte tillhör Svenska kyrkan
 • informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund
 • meddela Kammarkollegiet om de tillstyrker eller avstyrker huvudmannens kostnadsberäkningar för begravningsverksamheten
 • om ombuden avstyrker, skriva en motivering till detta och lämna en egen beräkning av kostnaderna
 • Samråda om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning tillsammans med den godkända eller auktoriserade revisorn som huvudmannen  utsett.
 • Ombudets uppgift är att vara mellanhand gällande begravningsfrågor mellan Svenska kyrkan och de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Det kan gälla personer med till exempel muslimsk, judisk eller buddistisk trosuppfattning.
   

Begravningsombuden ska ha tillgång till samtliga handlingar för begravningsverksamheten. Ombuden har också rätt att delta vid huvudmännens sammanträden som rör begravningsverksamheten.

Vem utser begravningsombuden?

Länsstyrelsen utser ett eller flera begravningsombud när en församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan ansvarar för begravnings­verksamheten.

Vem kan bli begravningsombud?

Den som blir begravningsombud ska vara lämplig och kvalificerad för uppdraget. Det innebär bland annat att ha kunskaper om ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

I Bjärreds och Lommas församlingar inom Lomma kommun är begravningsombudet

Bengt Persson

Tel 040-93 02 61
Mobil 0703-55 74 02
E-post bengt.persson@bredband2.com

 

Livets väv