Begravningsavgift vad är det?

Onsdagen den 29 maj 2013 beslutade Sveriges riksdag att införa en enhetlig begravningsavgift för hela Sverige (förutom i Stockholm och Tranås som drivs i kommunal regi). Den gemensamma avgiften kommer att gälla från och med den 1 januari 2017.

I stället för att avgiften som i dag baseras på församlingens verkliga kostnader för begravningsverksamheten så kommer begravningsavgiften att fastställas av Kammarkollegiet och enligt prognos kommer avgiften ligga på 24 öre. En utredning från socialdepartementet, som leddes av Göran Hägglund (KD), ligger till grund för beslutet. Diverse byråkratiska och administrativa skäl anges till förändringen, som att Skatteverket inte längre ska registrera församlingsnivå i folkbokföringen.

Svenska kyrkans församlingar är huvudmän för begravningsverksamheten. Begravningsavgiften ska täcka kostnaderna för den löpande begravningsverksamheten, dvs. för att hålla och sköta begravningsplatser, lokaler m.m.

Från och med 1 januari 2013 hanteras begravningsavgiften fristående från kyrkoavgiften även för medlemmar i Svenska kyrkan. För dig som är medlem i Svenska kyrkan innebär förändringen endast att begravningsavgiften redovisas på en egen rad på ditt slutskattebesked. Detta görs redan för alla andra.

Avgiften beräknas per skattekrona, alltså beskattningsbar 100-lapp i inkomst. Nu kommer alla utom Stockholmare och Tranåsbor att få en enhetlig, gemensam begravningsavgift från och med år 2017.

Svenska kyrkan är kritisk till förslaget men det har ändå inte ändrats.

- Det är beklagligt att Stockholm och Tranås inte omfattas av den gemensamma begravningsavgiften. Det är däremot glädjande att regeringen lyssnat på Svenska kyrkan och vill utreda hur Tranås och Stockholm ska kunna ingå i systemet, säger ärkebiskop Anders Wejryd.
- Svenska kyrkan hade föredragit en kommunvis utjämning av begravningsavgiften.
Det var det förslaget som den statliga begravningsutredningen lade fram år 2009.

Förutsättningarna för att bedriva begravningsverksamhet är olika i landet. Svenska kyrkan har förordat en utjämning av kostnaderna, men betonat vikten att Stockholm med låg begravningsavgift, ska ingå i utjämningssystemet från början.

 Man måste se skillnadenbegravningsavgift och kyrkoavgift. Kyrkoavgift och begravningsavgift är två helt skilda saker. Det är lätt gjort att blanda ihop dem. Kyrkoavgiften betalas av de som är medlemmar i Svenska kyrkans medan begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige.

Kyrkoavgift betalar du som är medlem i Svenska kyrkan.
Exempel på vad du stödjer och kan ta del av genom att vara medlem i Bjärreds församling och betala kyrkoavgift är:

- Vård och underhåll av kyrkobyggnader där du kan ta del av stillhet, meditation, gudstjänster och musikprogram. Kyrkobyggnader har också ett symboliskt värde för närområdet och utgör tecken för samhörighet med tidigare generationer.

- Uppmärksammandet av livets stora tillfällen. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att manifestera kärleken till den man älskar (vigsel och välsignelse) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravning).

- Diakonalt och socialt arbete både i Sverige och genom utlandskyrkans församlingar i andra länder, och internationellt via kyrkor och biståndsorganisationer. Det handlar om krisberedskap, hembesök, familjerådgivning, mötesplatser för ensamma, samtal med sjuka och sörjande, arbete för fred och försoning, stöd till sjuka och mycket mera.

- Engagemang för alla utsatta människor som saknar röst i vårt samhälle.

- En särskild omsorg om barn och unga genom närvaro i förskola och skola, undervisning. Lyhördhet och dialog för ungas växande och trygghet. Att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få ställa frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmation).
Ett brett kulturellt arbete där olika former av konstnärlig verksamhet får rum och sammanhang.
Och ett oändligt antal andra verksamheter. Se vidare på denna hemsida vad du får för församlingsavgiften i Bjärred.

Begravningsavgift betalas av ALLA som är folkbokförda i Sverige.

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:
- Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
- Transporter inom förvaltningsområdet efter bisättning
- Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni
- Kremering
- Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
- Gravplats i 25 år
- Skötsel av allmänna ytor på våra kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

Begravningsavgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten. 2013 års begravningsavgift i Bjärreds församling uppgår begravningsavgiften till 15,0 öre per beskattade 100 kr. Lomma församling ligger på 19.0 öre per hundralapp. Vid en kommunalt beskattningsbar årslön på 300 000:- uppgår begravningsavgiften i Bjärred till 450 kr per år. Efter höjningen kommer den att stanna vid 720 kr. I Lomma är siffrorna 570 kr medan höjningen där också stannar vid 720 kr vid samma årsinkomst.

I många församlingar runt om i Sverige är begravningsavgiften betydligt högre än Bjärreds 450 kr per år. Den högsta har Övre Älvdalen i Torsby kommun i norra Värmland. Där är begravningsavgiften 2 280 kr per år vid en inkomst på 300 000 kr i Stockholm däremot som är i kommunal regi kostar det 195 kr per år. Bjärred ligger alltså i dagsläget relativt lågt till med tanke på vilken fin skötsel och standard vi har på våra kyrkogårdar. Riksdagen beslut syftar naturligtvis på att jämna ut de ganska stora skillnader som finns idag mellan stora och små församlingar, där större delen av församlingens höjda uttaget kommer att fördelas ut till andra församlingar i landet.

 

 

Sedlar i långa banor