Foto: Hans Ingvar Hansson

Begravning i Bjärreds församling.

Begravning ett avsked för livet

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid det sista avskedet - döden.
Seder i samband med en begravning har alltid fyllt mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. 

Det är relativt vanligt vid ett dödsfall att man omedelbart vill ta itu med begravningen - man kan bli väldigt praktisk eller också kanske man blir sittande helt handlingsförlamad. Dessa två ytterligheter i beteende är helt naturliga.
Det bästa rådet man kan ge är att ta det lugnt. Det är inte bråttom, man hinner. Man kan själv i lugn och ro planera för begravningen för att sedan ta kontakt med en begravningsbyrå och fortsätta med planeringen i samråd med begravningsentreprenören.

Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill ta begravningsbyråns tjänster i anspråk. Byrån skall i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Ofta är det till hjälp både för anhöriga och begravningsbyrån om kontakten skjuts upp ett par dagar efter dödsfallet så att man orkar med att ta emot all information och att fatta beslut. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta, desto bättre.

Det är mycket att hålla reda på när en människa avlider.

Detta får man själv eller i samarbete med en begravningsentreprenör sköta:

 • Kontakt med församlingen (präst, kyrkomusiker, kyrkogårdsförvaltningen)

 • Anmälan till skattemyndighet (för nödvändiga intyg bl.a. kremerings- och gravsättningsintyg)

 • Tillverka kista och urna.

 • Svepa och placera kroppen i kistan

 • Transport till kyrka/kapell Processionsbärning av kistan vid kremering.

 • Tillverka godkänd gravsten.

 • Annons och blommor.

 • Musik och program.

 • Värdskap vid begravningen.

 • Minnestund efter akten.

 • Tackkort

Följande utförs av präst, diakon, musiker, kyrkvaktmästare inom Bjärreds församling. 

 • Kontakt med sorgehuset

 • Tacksägelse i samband med gudstjänst

 • Samtal med anhöriga inför begravningsgudstjänsten.

 • Information om och planering av hur begravningsgudstjänsten kan utformas, val av psalmer och musik.

 • Visning

 • Råd kring barns deltagande

 • Närvaro vid minnestund

Efter begravningen:

 • Samtal bl.a. i sorgegrupp / leva-vidare-grupp

Vad händer i samband med begravning?

Begravningsceremoni som hålls av Bjärreds församling kallas begravningsgudstjänst. Ansvarig är prästen. Begravningsgudstjänsten med dess olika moment innebär inga extra kostnader för dödsboet om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Kremering och gravsättning är reglerat via begravningslagen. Kremering eller gravsättning av stoftet efter en avliden ska ske snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet. Urnan ska gravsättas inom ett år efter kremeringen.

Ansvaret för all verksamhet som hänförs till kyrkogården är Bjärreds församlings ansvar och kostnaderna täcks av den gemensamma begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln.

Den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, ska man enligt begravningslagen ta hänsyn till när det gäller frågor om jordbegravning, kremering och gravsättning. Om det uppstår oenighet mellan anhöriga om hur man ska gå till väga har man laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp med medling.

Prästen och församlingen

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga.
Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller i församlingshemmet.
Tillsammans utformar man begravningsakten och reder ut alla frågor som kan uppstå i samband med dödsfallet. Man väljer psalmer som ska ingå i begravningen. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.
Bjärreds församling har flera medarbetare, som är delaktiga vid en begravnings genomförande, och som involveras efteråt. Det är kyrkogårdens entreprenörer, vaktmästare, diakon och kansli. I deras uppgifter ingår det att finnas till hands för anhöriga och besökare.

Själaringning

I Bjärreds församling har vi kvar den gamla vackra seden att ringa i kyrkklockorna efter det att ett dödsfall inträffat, s.k. själaringning. Detta sker första veckan efter dödsfallet i kyrkklockan vid Bergakyrkan. Vid fint väder går många ned till stranden och lyssnar på klockorna för att sedan gå till kyrkan och tända ett ljus till den avlidnes minne.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vävnad eller ett broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten som en vacker variant av kistdekoration. Bjärreds församling har bårtäcke till utlåning. När man använder bårtäcket dekorerar man inte med blommor ovanpå kistan eftersom de kan skada textilen. Då kan man istället placera blommor framför kistan eller sätta dit en skål med blommor. Blomsterbuketter och kransar arrangeras runt kistan så att det ska vara vackert. Man kan också använda ett eget bårtäcke

Val av gravplats

Ska man välja en ny grav är det viktigt att ta tid på sig och fundera igenom sina önskemål. För många är graven en viktig plats att gå till. Hur stor ska graven vara, hur många ska kunna vila där? Vilken form av grav skall man ha? Är det aktuellt med minneslund eller askgravplats? Vid kremering har man ett år på sig att fatta beslut om gravform. Beslutet kan därför vänta till efter begravningsceremonin. Ta gärna kontakt med präst eller kyrkogårdsförvaltningen om ni har funderingar över gravplatser. Finns önskemål om en ny gravplats i eller utanför hemförsamlingen bör man kontakta den aktuella församlingen och dess kyrkogårdsförvaltning för närmare information. Det finns dock ingen garanterad rätt att få gravplats på någon annan kyrkogård än i den egna församlingen.

En gravplats upplåts vanligtvis på 25 år. Den tiden kan förlängas. Anhöriga ansvarar för gravens skötsel, Vilket innebär att hela gravplatsen skall skötas av gravrättsinnehavaren men det går även att köpa tjänsten från kyrkogårdsförvaltningen. Askgravar och minneslund är gravformer som dock är fria från skötsel.


Begravningsgudstjänste.

En begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning i Bjärreds församling äger rum i någon av församlingens kyrkor.

Jordbegravning

Vid jordbegravning, dvs. när kistan sänks ner i en grav, avslutas begravningsgudstjänsten på kyrkogården. Vanligt är att anhöriga själva bär ut kistan till graven på kyrkogården. Kistbärningen är i bokstavlig mening den sista tjänst man gör den avlidne. Ett hedersuppdrag för släktingar och vänner och en hedersbetygelse gentemot den döde som också är ett led i sorgearbetet.
Om detta inte kan ske bekostas denna så kallade processionsbärning av kyrkoavgiften.

En kistgravplats kan ha har plats för en eller flera kistor beroende på gravens storlek. Bjärreds församling har möjlighet att med visst förbehåll erbjuda kistgrav på samtliga av församlingens fyra kyrkogårdar.

Urngrav

Vid kremering avslutas begravningsgudstjänsten i kyrkan där kistan lämnas. Gravsättning av urnan brukar kunna göras ett par veckor efter begravningsgudstjänsten. Enligt bestämmelserna skall askan efter en avliden som kremerats i Sverige gravsättas inom ett år efter kremeringen.
Urngrav är till för en eller flera urnor. En urna kan få plats i en äldre familjegrav som är avsedd för kistor. Urngrav är i stort sett det samma som kistgrav med undantag för gravens storlek. Bjärreds församling tillhandahåller urngravar på samtliga sina kyrkogårdar men har också särskilda kvarter avsedda för urngravar
Vid gravsättningen av askan brukar de närmast anhöriga delta. Naturligtvis går det att bjuda in flera. Prästen kan vara med vid detta tillfälle om anhöriga vill det. Prästens närvaro kan upplevas som ett stöd i en situation som känns lite osäker. Deltar prästen blir det också ett naturligt tillfälle att växla ord om begravningsgudstjänsten och att samtala om hur det har varit.

Minneslund

Minneslund erbjuder församlingen på Borgeby kyrkogård. Minneslunden är avsedd för ett gravskick av anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område. Gravsättning utförs av församlingen utan närvaro av anhöriga eller andra utomstående. Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte. Kyrkorådet ansvarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på en gemensam plats

Askgravar

Askgravar erbjuder församlingen på Borgeby kyrkogård. En askgrav är som en urngrav men skötselfri för gravrättsinnhevaren. Man köper en gravsten och skötsel för 25 år (i dagsläget ca 7 200 kr). Till detta tillkommer namn och inskrift på stenen. Detta beställs hos stenhuggare och bekostas också av dödsboet.  Självklart kan man vara med vid nedsättandet av urnan. Församlingen ansvarar för vården av askgravplatsen och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på sin gravplats.

 Vad händer med blommorna?

Blommorna från begravningen läggs ut på kyrkogården. Om det finns en gravplats läggs blommorna på denna annars har Bjärreds kyrkogårdar särskilda blomstergårdar där blommorna läggs. Dit kan anhöriga och vänner komma och se blommorna efter begravningen, efter minnesstunden eller senare. För anhöriga är det många gånger ett tillfälle då intrycken bearbetas. Blommorna tas bort då de vissnat eller om platsen krävs till nya begravningar.

Gravkarta Flädie Foto: Krister Hagman

 Askgravlund

På Borgeby kyrkogård och Flädie kyrkogård har församlingen anlagt askgravlundar.  I en askgravlund placeras askorna precis som i en minneslund, men man får vara med vid urnnedsättningen och makar kan vila tillsammans. Man betalar en  engångssumma (i dagsläget ca 3500 kr) för att få en namnplatta gjuten och monterad på en pelare. Denna summa inbegriper också skötseln av askgravlunden. Gravrätten är här också 25 år. Sedan tas namnbrickan ned.

 Minnesstund

I anslutning till begravningsgudstjänsten samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Detta är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack på de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar. Bjärreds församling upplåter lokal i Bergagården för minnesstund.

Tacksägelse i kyrkan

Tacksägelse sker i Bergakyrkan för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Då tänds ett ljus och den avlidnes namn läses upp mot slutet av den ordinarie gudstjänsten. Församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer. För anhöriga kan det på olika sätt vara värdefullt att delta vid detta tillfälle.

När allt är över.

Tankar om meningen med livet och om det finns en fortsättning efter döden uppfyller oss i samband med ett dödsfall. Bjärreds präster och diakon finns tillgängliga som ett stöd i denna process. I Bjärreds församling finns det sorge- eller leva vidare grupper till hands.

Dödsannons