Utträde ur Svenska kyrkan

Varje medlem är viktig och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamhet. Om du funderar på utträde ur Svenska kyrkan, läs först det här.

Om du bestämmer dig för att lämna Svenska kyrkan anmäler du det till din lokala församling, det vill säga där du bor. Du kan ringa, besöka eller skriva till din församling och begära en blankett för utträde. Du kan även skicka en personligt undertecknad begäran i ett vanligt brev adresserat till församlingen.

För oss är det viktigt att få veta om det är något du inte tycker fungerar så bra. Vi blir därför tacksamma om du vill ange skälet till varför du väljer att lämna kyrkan. Boka gärna tid med kyrkoherden eller annan präst om du vill prata med någon.

Begravning och vigsel

Det är bra om anhöriga får veta att du lämnat Svenska kyrkan. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad. Och för att få gifta sig i kyrkan ska en av makarna vara medlem.

Avgiften till lokalt och globalt

Genom din kyrkoavgift har du hittills bidragit till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och globalt. Alla lokala församlingar är beroende av medlemmarnas avgifter. Det är också dit den allra största delen av avgiften går, för att exempelvis bekosta verksamheten för barn, ungdomar, musik och körer.

Kyrkan har många verksamheter som betyder mycket för många människor. Några exempel är sjukhuskyrkor, familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och öppen verksamhet för ensamma och hemlösa.

Det är tack vare medlemmarnas stöd som kyrkan kan finnas till för alla inblandade vid olyckor och kriser. Avgiften behövs också för kyrkans musikverksamhet och för att bygdens kyrka ska kunna vårdas för framtida generationer. En betydande del av kostnaden för vård och underhåll av kyrkobyggnaderna står församlingarna själva för, statens kyrkoantikvariska ersättning täcker ungefär en fjärdedel.

Internationellt arbete – bistånd, fred och klimat

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete, har ett nära samarbete med andra kyrkor och biståndsorganisationer. Vi ger stöd till snabba katastrofinsatser, långsiktigt utvecklingsarbete och opinionsbildning.

Till det internationella arbetet hör även pågående insatser för att förebygga konflikter och bygga fred. Det kan handla om att på plats ge stöd åt människor som bär på traumatiska krigsupplevelser, men också om att stödja försoningsarbete.

Svenska kyrkan som vill värna naturen, människan och skapelsen är också starkt engagerad i klimatfrågan. För att kunna utföra det internationella arbetet behövs församlingarna som en viktig del. Arbetet finansieras även genom särskilda insamlingskampanjer och enskilda gåvor.

Öppenhet och debatt

Alla är välkomna att vara med i Svenska kyrkan. Här finns olika sätt att tolka och utöva sin kristna tro, och här uppmuntras till kritiskt tänkande och debatt. Kyrkan arbetar för att utövare av olika religioner möts, uppmuntrar till öppenhet, respekt och tolerans för andra kulturer och sätt att tro. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och inbjuder alla medlemmar över 16 år att rösta vid kyrkovalen vart fjärde år.

Ditt medlemskap i Svenska kyrkan behövs på många sätt och kan bli till glädje både för dig själv, din närmsta omgivning, din lokala kyrka och människor i andra länder. Svenska kyrkan är alltid öppen för dina frågor och funderingar. Vill du bli medlem igen är du naturligtvis välkommen tillbaka.

Källa:  www.svenskakyrkan.se