Erska lunde

För att vårda och bevara det unika gravfältet Erska Lunde vid Erska kyrka har ett mindre antal tallar tagits ner under hösten 2022

Det är viktigt att ta bort träd som riskerar att skada gravar om de faller omkull, säger Lisa Ragnarsson, funktionschef på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, som märkt ut vilka träd det gäller.  

– Det rör sig bara om ett 35-tal träd med det kan göra stor skillnad, säger hon. Genom gallring kommer gravformerna att framställa mer och det blir lättare att se och förstå hur gravfältet är utformat. 

Enligt Lisa Ragnarsson handlar det också om att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden i området. Det behövs en föryngring, och man behöver ge mer utrymme runt de ekar som har en betydligt längre livslängd än tallarna.  

– Gravarna från järnåldern är en värdefull del av vår historia som måste bevaras för framtida generationer, säger Lisa Ragnarsson.

Gravfältet med en hundratal gravanläggningar från järnåldern är skyddat enligt kulturmiljölagen och det är Länsstyrelsens uppgift att se till att den här typen av platser bevaras. Arbetet har genomförts med stor varsamhet.