Dataskyddsförordningen GDPR

Svenska kyrkan välkomnar nya dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är ny lag från och med den 25 maj 2018. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Allt som kan identifiera en specifik person kallas personuppgifter. Det kan vara fotografier, texter eller annat som gör att man vet vilken person det handlar om. Vissa saker räknas som känsliga personuppgifter. Det är till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller politiska åsikter. Sådana uppgifter måste skyddas extra noga och får oftast inte sparas utan att personen det handlar om vet att de sparas.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas. Om du är medlem i Svenska kyrkan och vill veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig ska du vända dig till den församling där du är folkbokförd.

Här beskriver vi hur och varför Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du som registrerad har.


Vilka register har Svenska kyrkan?

Nationellt för Svenska kyrkans register över vilka som är medlemmar, om de är döpta och konfirmerade. Även medlemmars barn registreras fram till 18-årsdagen.

Nationellt för Svenska kyrkan även register över personer som är röstberättigade och valbara vid kyrkoval.

Lokalt har församlingarna register som innehåller uppgifter om vilka medlemmar som är folkbokförda inom församlingens gränser, om de är döpta och konfirmerade samt registreras de medlemar som gifter sig kyrkligt eller begravs kyrkligt.

Församlingarna för även register över församlingens anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare samt över deltagare i församlingens olika verksamheter.

Registren har upprättats enligt bestämmelser i Svenska kyrkans eget regelverk Kyrkoordningen som beslutas av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut i Lagen om Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för den egna verksamheten, och inte personuppgifter som finns hos andra organisationer.
Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig och du kan kostnadsfritt begära registerutdrag. Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort.

Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder registreringen bygger på, hur länge dina uppgifter sparas, vem som har tillgång till informationen. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om det inte finns rättsliga skäl för att de lagras.

Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter. Du måste då kunna styrka din identitet.

Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.

I det fall information som sparats om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, har du rätt att informeras om detta.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt kan du klaga hos Integritetsmyndigheten (fd Datainspektionen).

För frågor om behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss på Bjärke församling.

 

Robert Sörstrand är vårt dataskyddsombud.

Tel. 0322-837 08