En skylt med texten Minneslund.
Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Minneslund och Askgravlund

Här hittar du information och regler som gäller för dessa

Minneslund

Minneslunden är en gemensam gravplats med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner.  

 • Gravsättningen noteras i gravboken enligt  6§ begravningsförordningen.

 • Askans läge i minneslunden markeras inte och gravvårdar och planteringar får inte förekomma.  

 • Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former utan närvaro av anhöriga.  

 • Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material. 

 • Huvudmannen svarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna.  

 • Anhöriga och besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

 • Minnesblad skickas ut till anhöriga efter gravsättningen i minneslunden. 

Gravsättning sker normalt under perioden 1 maj – 31 oktober. 

Askgravlund

Askgravlunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och mindre anonym karaktär än minneslund 

 • Anhöriga har möjlighet att delta vid gravsättningen.  

 • Platsen upplåtes utan gravrätt.  

 • Vid gravsättningen är askan innesluten i ett hölje av lätt förgängligt material.  

 • Minnesblad översänds till anhöriga efter gravsättning i askgravlunden.    

 • Bjärke församling svarar för gemensam gravanordning där namn graveras in resp. metallskylt sätts upp. Namninskription sköts av Bjärke församling.  

 • Kostnaden för gravering/uppsättning av metallskylt betalas av dödsbo/anhöriga.  

 • Enskilda gravanordningar får inte sättas upp.   

 • Bjärke församling svarar för skötseln av askgravlunden.  

 • Anhöriga och besökare får endast medverka till utsmyckningen med snittblommor och ljus på anvisad plats, dock ej gravlyktor och vinterdekorationer. 

 • På platsen för gravsättningen får inte någon utsmyckning ske 

 • Minnesblad skickas ut till anhöriga efter gravsättningen i askgravlunden. 

Gravsättning sker normalt under perioden 1 maj – 31 oktober.