Foto: Jenny Sigeman/Ikon

Gravrätt och Gravskick

BEGRAVNINGSAVGIFT och gravrätt

Alla svenska medborgare betalar begravningsavgift och har därmed rätt till en gravplats. Gravrätten för en gravplats är 25 år från och med det datum då den avlidne gravsattes. Det har funnits längre perioder för gravrätt tidigare, men numera är det alltid 25 år som gäller. Gravrätten räknas från den senast gravsatte. När 25 år passerat kan gravrätten förlängas med 15 år i taget. Kostnaden för att förlänga gravrätten är en engångssumma om 500 kr. 

GRAVBREV

Den som innehar gravrätten är den som beslutar vilka som får gravsättas i graven. Flera personer kan vara gravrättsinnehavare. Ett gravbrev utfärdas vid första gravsättningen och lämnas till gravrättsinnehavaren. Vid byte av gravrättsinnehavare lämnas ett nytt gravbrev. Gravbrev utfärdas för gravskicken kistgravplats, urngravplats samt askgravplats. Vid urnsättning i minneslund utfärdas inte något gravbrev då inte någon gravrätt föreligger. Däremot får närmast anhörig ett minnesbrev. 

VAL AV GRAVPLATS

Det är viktigt att tänka efter vilken form av gravplats som passar. 
Valet av minnesplats är helt individuellt, inget är fel, det som är viktigt är att tänka efter innan gravsättningen. En gravplats har man i många år och finns det någon gravplats i släkten som kan användas är det ofta det bästa alternativet.
 

KISTGRAV 

Kistgravar upplåtes vanligen med plats för en eller två kistor. Gravrätt upplåtes i Berga pastorat på 25 år, med möjlighet till förnyelse därefter i 15 år. Förnyelse kostar 500 kr för 15 år.
Enligt begravningslagen ska kistan vara gravsatt inom en månad efter dödsfallet. Vanligast är att begravningsgästerna följer med ut till gravplatsen, där man sänker ner kistan, och sista avskedet tas.

MINNESLUND 

Minneslunden är en anonym gravplats, där avlidnas aska grävs ner någonstans inom minneslundens område. Det är personalen på kyrkogården som sköter nedsättningen.
Enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte, då ingen markering görs vid gravsättning av askan.
Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus endast på gemensam plats och rester av blommor och ljus tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.Egna krukor, kransar, marschaller, gravlyktor, prydnadsstenar etc. är inte tillåtna.
Minneslund är en gravplats utan gravrätt.
 

URNGRAVPLATS

På Berga kyrkogård finns en nyanlagd urngravplats, en mindre kulle med ett kors av trä i centrum. På urngravplatsen är inga stående gravstenar tillåtna utan endast liggande häll eller graverad platta. Blomsterrabatt är tillåten i enkel form, men ej nödvändig. Gravrätten upplåtes i 25 år, med möjlighet till förnyelse därefter i 15 år. Förnyelse kostar 500 kr för 15 år.  
En tid efter begravningsceremonin är det vanligt att ha urnsättningen. Enligt begravningslagen kan man vänta upp till ett år, men det är inte att rekommendera. Vid själva urnsättningen kanske man läser en dikt/sjunger en sång undertiden man sakta sänker ner urnan.
Det är vanligt att de närmast anhöriga själva sköter urnsättningen, men man kan också välja att ha med präst, entreprenör eller vaktmästare.

ASKGRAVPLATS

Askgravplatsen är ett gravskick med starka restriktioner. gravrätten upplåtes i 25 år med möjlighet till förlängning. Skillnaden mot minneslund är dels att anhöriga kan vara med vid urnnedsättningen samt att namnen på de urnsatta sätts upp på en gemensam sten inom askgravplatsen.  Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller namnplattan och montering av den samma. Förvaltningen ansvarar för plantering och övrigt underhåll på gravplatsen. Blommor och ljus får endast placeras på anvisad plats. Egen plantering, krukor, marschaller, gravlyktor, prydnadsstenar etc. är inte tillåtna.