En hylla med pärmar
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Personuppgifter - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL).

Behandling av personuppgifter

Svenska kyrkan behandlar många personuppgifter i olika sammanhang. 
Här kan du hitta information om olika typer av personuppgiftsbehandling.

Läs mer om personuppgifter på Svenska kyrkans nationella sida.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
     

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Behandling som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den statliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 10 § lagen om Svenska kyrkan.

SAMARBETE MED ANNAN ORGANISATION

Ärtemarks pastorat samarbetar i vissa sammanhang med Sensus studieförbund, exempelvis om du är med i kyrkokören. I dessa fall kan vissa av dina personuppgifter, såsom namn, personnummer och telefonnummer, komma att skickas till Sensus i syfte att de ska kunna uppfylla sin del av samarbetet. Sensus och Ärtemarks pastorat ansvarar alltid självständigt för den behandling av personuppgifter vi utför inom ramen för våra respektive verksamheter.

Ärtemarks pastorat ansvarar för den behandling vi utför för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som medlem eller deltagare i verksamheten, medan Sensus ansvarar för den behandling av personuppgifter som krävs för att kunna tillhandahålla studiecirklar, kurser och andra arrangemang i egenskap av studieförbund i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier. Vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas av Sensus ska du i första hand vända dig till dem via e-post dataskydd@sensus.se. Om du är osäker kan du dock alltid kontakta Ärtemarks pastorat så hjälper vi dig att komma rätt.  

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Lena Kärnstål
tel: 0531-712 34
lena.karnstal@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Ärtemarks pastorats dataskyddsombud

Josefin Adlertz
tel: 073-376 37 33

dso@xeeda.se