SKUT Värdegrund

För oss alla som är med i en utlandsförsamling i Svenska kyrkan finns sedan en kort tid en viktig grund att stå på och stå för.

Ett flerårigt arbete har resulterat i den gemensamma övertygelsen, att vi i vår verksamhet ska ha de tre värdeorden öppenhet, hopp och tro.

Här kommer en kort presentation. Du kan ladda ned och läsa hela dokumentet längst ner på sidan.

ÖPPENHET

Låga trösklar och högt i tak är en bild för öppenhet. Bilden vill beskriva att kyrkan är öppen för alla som söker sig till henne. Öppenhet är ett förhållningssätt som uttrycker respekt och tillit. För den som vill komma nära skall det vara enkelt.

Vi tror på mångas delaktighet. Vi värdesätter det frivilliga engagemanget och vill att vår verksamhet bärs av många.

Tillsammans med andra delar vi som utlandsförsamlingar uppdraget att vara kyrka i det samhälle vi lever i. Inte heller språk eller kultur begränsar kristen gemenskap. Därför kan aldrig etnicitet eller kultur vara den primära identiteten för en kyrka; vi är som svensk kyrka, tillsammans med alla andra döpta på en ort, del av den världsvida kyrkan.

HOPP

I hoppet finns en längtan efter förvandling och upprättelse, både för den enskilde och för samhället i stort. Vi vill som kyrka genom våra handlingar visa barmhärtighet och förmedla hopp. Vi vill vara en röst i världen som ger längtan och mod till förändring.

Utlandskyrkan vill skapa miljöer där människor får utvecklas. Hoppets riktning är framåt, i en ständig resa där vi får vara varandras medvandrare. I gudstjänsten firar vi Guds närvaro och får möjlighet att ta emot Guds förlåtelse och välsignelse. I nattvarden möter Gud oss på ett personligt sätt.

I gudstjänsten finns en rörelse både inåt och utåt. Vi sänds ut att bära hoppet vidare till dem vi möter.

Kyrkans diakoni är hoppets handlingar och ett tecken på Guds rike ibland oss. Vi behöver öva oss att genom Guds ögon se både våra medmänniskors skörhet och skönhet. Vi vill vara lyhörda för dem som söker oss eller som vill bli besökta.

Tillsammans delar vi erfarenheten av att leva långt hemifrån. Vi vill vara kyrka också när andra sociala nätverk inte fungerar och prioriterar därför själavård och diakonala handlingar.

TRO

Tro är både ett tillstånd och ett växande. Tron kan också ses som en relation. En relation bygger på förtroende, tillit och förändrar sig över tid. Människan är en varelse på väg och kyrkan vill slå följe längs den vägen. Kyrkan vill också vara en växtplats. Vi vill vara en kyrka dit människor kan komma precis som de är i livets alla skeden, i sorg och glädje, och ges utrymme för växt på olika sätt.

Utlandskyrkan vill vara där svenskar bor och verkar. För svenskar utomlands känns verkligheten många gånger osäker och otrygg; man är i en främmande kultur, med andra sedvänjor och traditioner, samhället är baserad på regler och förordningar som kan vara svåra att förstå och tillämpa, man saknar ofta de normala stödsystemen som finns i Sverige som familj, släkt och vänner.

Vi tror på en kyrka där tro växer ur en upplevelse av tillhörighet. Med utgångspunkt i den svenska gemenskapen, språket, kulturen och traditionerna vill vi förmedla tro på Jesus Kristus utifrån evangeliernas berättelser. Vi tror på en kyrka som värnar om traditionen, det som har varit och är, och en öppenhet för det som skall komma – en kyrka som låter tradition och nutid samverka. Vi tror på en kyrka som värnar om modersmålets betydelse för den enskilda människan.

Utlandskyrkan vill i tro, genom ord och handlingar, förkunna att vi är burna av den Gud som bär allt. Så rustas vi människor till att leva i världen.