Foto: Magnus Aronsson

Kungörelse

Nyhet Publicerad

Kyrkofullmäktige kallar till sammanträde tisdag 5 november kl. 18.30 i Båstads församlingsgård

Kungörelse om justering

Protokoll fört vid sammanträde med kyrkofullmäktige 
i Båstad-Östra Karups församling den 31/10-2023 har justerats.
Protokollet finns tillgängligt på församlingsexpeditionen och på hemsidan. 
Kungörelsen är anslagen t.o.m. den 21/11- 2023

Ärenden:

1.     Inledning och upprop

2.     Kungörelse av sammanträdet

3.     Val av 2 justeringsmän

4.     Fastställande av dagordning

5.     Budget2020

6.     Fastställelse av begravningsverksamhetens budget

7.     Fastställelse av kyrkoavgift 2020

8.     Flerårsplan 2020-2022

9.     Uppvaktningspolicy  

10.  Delgivningar

11.     Avslutning