Meny

Församlingens kyrkogårdar

Vi vårdar begravningsplatserna i Båstad- Östra Karups församling

Bild: Sophie Birkén

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för alla ärenden som rör begravningar i Båstad och Östra Karup. Det är även vi som ombesörjer skötseln och underhåll av gravar, plantering och kremering. Vår verksamhet finansieras av begravningsavgiften.

Våra kyrkogårdar ligger vackert belägna nedanför norra sluttningen av Hallandsåsen. Förutom kistgravplatser finns minneslundar för anonym gravsättning av aska samt urnlundar för gravsättning av urnor och askgravlundar för gravsättning av aska med lätt förgängligt hölje.

Båstad kyrkogård och begravningsplats

I Båstad finns en kyrkogård och en begravningsplats. Kyrkogården som har sitt ursprung från 1450-talet har karaktär av hur en typisk skånsk kyrkogård där gravplatserna omgärdas av lågt klippta buxbomshäckar och singel-gångar som leder besökaren till dess mål. Begravningsplatsen anlades 1932 och är anlagd i stram renässansstil där tydliga huvud- och tväraxlar avgränsar kvarteren som omges av avenbokshäck.

Östra Karups kyrkogård

Kyrkogården mitt i byn präglas av öppna gemensamma gräsytor och runt kyrkogården är det planterat kastanjer.

Olika alternativ för gravsättning

Askgravlund

Askgravlunden karaktäriseras av allmän gravplats och med möjlighet att make och maka kan gravsättas bredvid varandra. Vid gravsättning kan anhöriga delta. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel och plantering i askgravlunden. Smyckning med blommor och ljus sker på anvisad plats.Det finns möjlighet att få placera en minnes namnbricka i brons. Upplåtelsetiden är 25 år med förlägning vid ny gravsättning.

Kist- och urngravplats

Med detta menas en egen individuell gravplats till vilken en gravrätts-innehavare utses. Den traditionella gravplatsen, kist-och urngraven, utgör fortfarande en betydande andel av det totala antalet gravsättningar. Vid val av dessa begravningsskick finns det en möjlighet att utforma gravplatsen med Smyckning och planteringar.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam och anonym gravplats där urnan gravsätts inom ett avgränsat område. Gravsättningen ombesörjs av kyrkogårds-förvaltningens personal och anhöriga deltar inte. Särskilda smyckesplatser finns där efterlevande kan smycka med snittblommor och tända ljus. Kyrkogårdsförvaltningen utför all skötsel och plantering i minneslunden.

Skötsel 

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder mot ersättning ett omfattande serviceutbud som gäller gravskötsel av olika slag. Vår personal har lång erfarenhet inom sina olika kompetensområden.

Gravarna smyckas på bemärkelsedagar enligt kundens önskemål. Vi planterar påskliljor och krysantemum samt lägger ut granris på vintern.

Vad ingår i begravningsavgiften?

  •  Begravningsplats i 25 år
  •  Gravsättning inklusive gravöppning och återfyllning
  •  Vissa transporter av kistan
  •  Kremering
  •  Lokal för visning av stoftet
  •  Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  •  Gravplats på allmän begravningsplats/ kyrkogård eller särskild gravplats
  •  Skötsel av allmänna ytor.