Begravningsombud

Begravningsombudets uppgift

 • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad
 • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten utförs för de som inte tillhör Svenska kyrkan
 • Skaffa sig kännedom om de icke kyrkotillhörigas önskemål rörande begravningsverksamheten
 • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet
 • Hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan
 • Hålla kontakt med andra berörda
 • Hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom
 • Skriftligen meddela Kammarkolligiet om han eller hon tillstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift
 • Ämna tillstyrkandet till Kammarkollegiet i omedelbar anslutning till att Svenska kyrkan lämnar uppgift om begravningsavgift den 1 november
 • Skriftligen motivera om förslaget avstyrks och lämna ett eget förslag till begravningsavgift
 • Avge en årsberättelse till länsstyrelsen senast den 31 mars

(Begravningslagen kap 10 §§ 1-7)