Västeråkers kyrka

Församlingskyrka för Västeråkers församling. Invigd 1331. Klockstapel från 1776.

Västeråkers kyrka har 90 sittplatser och hörslinga. Ingen WC finns men ett torrdass är beläget i uthuset vid kyrkan. WC finns i församlingshemmet några hundra meter från kyrkan. 

Vill du göra en rituell rundtur i kyrkan klicka här

Kyrkan är öppen sommartid från mitten av juni till slutet av augusti samt i samband med gudstjänster. Kyrkan visas gärna. Kontakta vaktmästare eller församlingsrådets ordförande. 

Kyrkans historia

Ärkebiskopsvisitationer 1302 och 1316 tyder på att det funnits en tidigare kyrka i Västeråker. I nuvarande kyrka finns en stenplatta som talar om att den uppfördes 1331 av fru Ramborg på Vik vars murade gravnisch finns i den norra korväggen. Kyrkan är i detta avseende unik eftersom det inte finns någon annan medeltida kyrka i Skandinavien som själv upplyser om byggår, byggherre, invigning m.m.

Vapenhuset kan ha uppförts samtidigt med kyrkan eller senare under medeltiden. Vapenhusvalvet är sekundärt och slogs under 1400-talet, tidigare fanns där ett treklöverformat tunnvalv av trä. 1829 fick fönstren sin nuvarande form. Medeltida kalkmålningar tillkom dels omkring 1330 och dels omkring 1500. Dessa överkalkades 1634 men togs fram igen 1870 och fylldes i med klara färger.

År 1914 - 1916 genomfördes en större restaurering under ledning av Jon Sigurd Curman, bland annat revs läktaren och kyrkorummet fick en mer ursprunglig karaktär.

År 2020-2022 gjordes en omfattande renoveringensarbete för att komma tillrätta med fukt och mögel under golvet. Arbetet omfattade b.la. dagvattenavrinning, dränering, nytt bjälklag och golv. I samband med arbetet gjordes vissa tillgänglighetsanpassningar. 

Julbön i Västeråkers kyrka 2019

Runstenar

På var sin sida om grinden in till kyrkogården står två runstenar (U846 och U847). Tidigare har runstenarna tidigare legat i vapenhusets golv, men att de togs upp och restes utanför kyrkogården runt år 1864. Det är oklart var runstenarna 
ursprungligen varit placerade.

Den södra av stenarna (U846) är dekorerad med ett kors och bär inskriften: Iofurfast, -fast, Vigunn, de läto [rista] dessa [runor] efter sin fader, Åse, Kättilbjörn, Ger efter sin svärfader, … efter sin man.

Den norra stenen (U847) saknar kors och bär inskriften: Åsger och Gislög läto resa denna sten efter sina två söner Ådjärv och Slode. Åsmund högg rätta runor för den som skall tyda. Åsmund … ristade

Västeråkers kyrka med runsten Foto: Maria Nyman