Foto: Eva Berglund /Ikon

Internationella gruppen

I pastoratet finns en internationell grupp och internationella ombud för ACT, Svenska kyrkans internationella arbete, och för Svenska kyrkan i utlandet. Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete är välkomna att delta!

 I pastoratet finns en internationell grupp och internationella ombud för ACT, Svenska kyrkans internationella arbete, och för Svenska kyrkan i utlandet. Församlingarna har också sedan många år, i likhet med flera andra pastorat i Uppsala stift, ett vänpastorat i den Evangeliskt lutherska kyrkan i Zimbabwe, ELCZ. Församlingarnas vänpastorat finns i Gweru och församlingarna ska verka för att upprätthålla denna vänskap genom förbön, ömsesidiga besök och genom konkret stöd.

Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete ska känna sig välkomna.

Internationella gruppens uppdrag är att vara motorn i församlingens internationella arbete genom sitt specialuppdrag att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbete.

Gruppen består av frivilliga medarbetare i församlingen. Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete kan känna sig välkommen i gruppen. Plats ska finnas för den som vill göra en liten eller tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mycket tid. Varje församlingsråd utser minst ett ombud. Utöver dessa ombud kan andra frivilliga tillkomma. 

Den internationella gruppen samordnar, planerar och utvecklar det internationella arbetet så att det blir en angelägenhet för hela församlingen och genomsyrar verksamheten.

Uppgiften i församlingen är:

• att upprätthålla och öka det internationella engagemanget

• att informera om det internationella arbetet

• att bedriva och samordna församlingens insamlingsverksamhet

ACT SVENSKA KYRKAN

Act Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen som består av 150 kyrkor och  biståndsorgan runtom i vår värld. Act vill arbeta för att stärka människors egenmakt och göra det möjligt för alla människor att bli delaktiga i viktiga beslut och bli aktiva deltagare i sina samhällen. Genom att arbeta mot orättvisa maktstrukturer skapar vi en mer rättvis värld. 

Svenska kyrkan i Utlandet

Till det internationella arbetet hör också SKUT, Svenska kyrkan i Utlandet. Svenska kyrkan finns i 24 länder runt om i världen och uppdraget är att finnas till för till exempel utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk. Utlandsförsamlingarna arbetar på samma sätt som en församling i Sverige. Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet. Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser. 

I pastoratet vill vi informera om SKUT i olika sammanhang, i samband med ex kollekt, församlingsaftnar, i konfirmandarbetet.

Världens barn

Svenska kyrkan är genom Svenska kyrkans internationella arbete en samarbetspartner i Världens barn. Ska vi vara med här på något sätt?

Vänförsamlingarna i Gweru


Uppsala stift har sedan många år en vänstiftsrelation med ELCZ, Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe, och åtta pastorat i Uppsala stift har vänförsamlingar i Zimbabwe. Sedan många år har Balingsta haft vänförsamlingar, numera vänpastorat i Gwereu.

Att ha en vänförsamling innebär bland annat att vi ber för varandra, utbyter erfarenheter och hälsar på varandra. Internationella gruppen har till uppgift att vidmakthålla, stödja och informera pastoratets församlingar om denna relation.