Begravning

I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet.

Vad är en begravning?

I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet.

Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. Den blir samtidigt en påminnelse för de närvarande att själva besinna sig inför livets frågor och dödens allvar.

Den dubbelhet av död och liv, mörker och ljus som finns i varje människas liv och i korsets evangelium sätter således sin prägel på begravningen, men sorgen och döden får en ny och annorlunda karaktär, när den bärs upp av uppståndelsens och den himmelska lovsångens ton.

Ur kyrkoordningen kap 24

Vem ansvarar för vad?

Att planera en begravning

 

 

Begravningsombud

Begravningsombuden granskar och bevakar intressen för de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen utser ett eller flera begravningsombud. Ombudets uppgift är att granska hur huvudmannen tillvaratar intressena hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska hålla kontakt med företrädare för olika trossamfund och se till att möjlighet till borgerlig begravningsverksamhet och begravningsplats finns.

Begravningsombud för Balingsta pastorat är:

Arne Nordesjö, 018-71 39 67, 070-425 33 54 (ordinarie)

Mats Hallor, 0733-788 758 (suppleant)

Gravskötsel

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.