Meny

Gudstjänster

Att fira gudstjänst är en församlings grundläggande uppgift - det är här vi tolkar livet och möter Gud. Välkommen att fira gudstjänst här i våra församlingar!

Huvudgudstjänst firas alltid på en söndag/helgdag och under veckan firas enklare gudstjänster och mässor. I kalendern här på hemsidan hittar du alla våra aktuella gudstjänster.

I samband med stora högtider finns särskilda foldrar med aktuellt program att hämta i våra kyrkor och församlingshem. Varje månad finns ett aktuellt kalendarium att hämta i respektive kyrka - en för kyrkorna i Tuve-Säve församling och en för kyrkorna Backa församling.

Välkommen att fira gudstjänst hos oss i Backa pastorat.

Läs Bibeln på webben!

Själaringning

När församlingen får veta att en medlem gått bort ringer vi i kyrkklockorna som ett meddelande om dödsfallet till församlingsborna. I Backa församling sker klockringning på onsdagar i Säve kyrka kl 9.30, Glöstorpskyrkan kl 11, och Backa kyrka kl 15. Glöstorpskyrkan har också öppet för en stilla stund, bön och ljuständning i samband med ringningen.

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Josua kapitel 24, vers 16-18

Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 12, vers 4-11

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 9, vers 46-48

De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 28, vers 6-9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.