styrning
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Styre & förtroendevalda

Avesta-Grytnäs pastorat styrs genom förtroendevalda. Här hittar du information om de olika organen och kontaktuppgifter till alla ordföranden. Du kan även ta del av protokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Sammanträdesprotokoll

Här hittar du sammanträdesprotokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige för nuvarande mandatperiod. Du kan ta del av äldre protokoll på pastorsexpeditionen.

Aktuella sammanträdesprotokoll

Kyrkofullmäktige

OrdförandeLars-Åke Lönnberg, Telefon: 070-740 10 08

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ med 27 ledamöter och 13 ersättare. Kyrkofullmäktige beslutar i större ekonomiska frågor och policyfrågor.

Kyrkoråd

Ordförande: Sören Aspgren, Telefon: 070-787 70 82

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Det utser utskott och ansvarar för att pastoratets grundläggande uppgifter genomförs utifrån behov och kyrkoordningens bestämmelser. De grundläggande uppgifterna är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkorådet består av 8 ledamöter med personliga ersättare samt kyrkoherden - som är självskriven ledamot.

Arbetsutskott

Ordförande: Sören Aspgren, Telefon: 070-787 70 82

Arbetsutskottet förbereder ärenden till kyrkorådet och hanterar personalfrågor.

Församlingsråd

Ordförande Avesta: Göran Edström, Telefon: 070-695 62 57
Ordförande Grytnäs: Monika Pettersson, Telefon: 0226-527 73

I pastoratet finns det ett församlingsråd för Avesta och ett för Grytnäs.
Församlingsråden ansvarar tillsammans med kyrkoherden för gudstjänstlivets utformning och utveckling i respektive församling. Uppgifterna är givna av kyrkoordningen och inkluderar bland annat att välja kyrkvärdar, samråda med kyrkoherden om gudstjänstplan och besluta om församlingskollekter. Församlingsråden är även involverade i pastoratets budgetprocess och i arbetet med församlingsinstruktionen.

Valnämnd

OrdförandeGöran Edström, Telefon: 070-695 62 57

Valnämnden förbereder och ansvarar för genomförande av kyrkovalet som sker vart fjärde år. Valnämnden har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.