Foto: Panoramioanvändare "Björn N"

Värna kyrka

Värna finns omnämnt första gången 1361. 1387 omnämns en kyrkoherde som hette Kättilbjörn. Det fanns en kyrka före den nuvarande, men var den låg och hur den såg ut vet vi inte idag, sannolikt har det varit en liten enkel träkyrka.

Den nuvarande kyrkan uppfördes under 1500-talet, i sten och tegel. Från början bestod kyrkan av samma långhus som idag, men med ingång i söder. Det fanns tre fönster,  ett på var långvägg, samt ett där nuvarande ingång finns. Koret var smalare och två meter kortare än idag. Vi vet inte mycket om sakristian som fanns före den nuvarande mer än att den var av sten och mycket mindre. 1763 skrev dåvarande kyrkoherde för Grebo och Värna, Lindblom, till landshövdingen och domkapitlet och bad om en ny kyrka för båda församlingarna  tillsammans. Grebo och Värna kyrkor var nämligen i väldigt dåligt skick. Allmogen satte sig dock emot både rivning och sammanslagning av församlingarna.

1764 påbörjades en omfattande om– och tillbyggnad; sakristian revs ”icke anses annorlunda än et upstaplat stenrör”, korets östervägg, som vid tillfället lutade så pass att det fick stöttas med ekstolpar, revs och flyttades cirka två meter ut och koret breddades. Nuvarande ingång togs upp och det byggdes ett vapenhus utanför i trä. Dessutom tillkom fler fönster ”på det Kyrkan för sit gamla mörker, måtte få tilräckeligit lius”. Vid nästa stora renovering, 1952, byttes bland annat bänkarna ut. Altaruppsatsen, med den korsfästne Jesus omgiven av sin mor Maria och Johannas, kom på plats 1779. Träskulpturerna är från ett altarskåp i Grebo, tillverkade i Tyskland på 1400-talets mitt. En trätavla skänktes till kyrkan på 1700-talet och består av skulpterat och målat trä med bibelspråk. Den är nu renoverad eftersom trämasken har gått hårt åt denna tavla. Altarrundeln är av trä, utförd 1952, och är en kopia av den föregående.

Predikstolen är av trä och dess stomme är troligtvis från 1600-talet. Den byggdes om 1836 och 1952. Nummertavlorna är skänkta till kyrkan 1837 av patron Moll. Dopskålen, som inköptes 1875, är av koppar med förtenning inuti och har ett högt lock. Före denna fanns en dopskål av tenn, men den är nu försvunnen. Dopstället av trä är från 1952 och har ersatt ett grått målat med sparsam förgyllning, som nu finns i Klockaregården. Bänkarna sattes in 1952 och ersatte då bänkar från 1893. De tidigaste bänkarna nämns 1677. Orgelläktaren byggdes 1836 och ersatte en tidigare läktare, som byggdes redan på 1700-talets början. Orgelfronten är från 1898, men den gamla orgeln är nerplockad och ersatt av en digital orgel, vars klaviatur finns i koret. Högtalare finns på läktaren. Tak och väggar har varit målade med mönster i omgångar, men inget av det har kunnat bevaras. Golvet har varit av trä och äldre kalkstensplattor. Det senaste golvet lades 1952. 1939 infördes elektrisk uppvärmning och belysning. Tidigare värmdes kyrkan av en kamin placerad vid korets nordvägg. I sakristian fanns en kakelugn som sedan ersattes med en öppen spis, som 1952 förändrades till ett altare.

En gravsten av kalksten med reliefhuggen dekor ligger framför altaret. Det är inte helt säkert att gravstenen har legat där hela tiden, men den har nog inte varit utomhus. På stenen står bland annat "Här ligger begraffven den edle och velbördige Claes Knutsson Hjort till Flishult och Värnanäs, hvilken affsomnade i Linköping then 14 novemder anno 1627".  Så värst ädel kanske han inte var eftersom han, den 22 februari 1626, blev inställd till laga ting i Bankekinds härold. Han hade mördat sin torpare Sven i Kåretorp. Claes Knutsson var tvungen att gå i landsflykt för brottet, men återkom sjuk och dog i Linköping. Hans mor lät göra stenen, antagligen omedelbart.

I texten framgår att mycket har ändrats genom åren. Bilderna nedan  är ett exempel på det. Lampetten är gammal och låg på ett skåp i sakristian under många år. Den har nu renoverats och hänger i valvet.

Ljusbäraren skänktes till kyrkan 2001. Värna har ända sedan 1600-talet haft samband med Grebo.