Foto: Bo Wretman

Urngravplats

En urngravplats är avsedd för fyra urnor.

Upplåts med gravrätt i 25 år som kan förnyas. Innehavaren har skötselansvaret. Man kan välja att ha rabatt och/eller gravanordning (ex. gravsten eller kors).
Stoftet efter en avliden ska kremeras senast två månader efter dödsfallet.

Gravsättning av aska ska ske inom ett år från kremering. Anstånd för kremering kan sökas hos skatteverket, se begravningslagen (1990:1144), 5 kap 10 §: "Stoftet efter en avliden eller en dödfödd som avses i 2 kap. 3 § första stycket ska kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet." Skatteverket får dock medge anstånd med kremeringen eller gravsättningen, om det finns särskilda skäl för det.

Kopia på beviljat anstånd måste av dödsboet skickas till kyrkogårdsförvaltningen. Anstånd för gravsättning sker skriftligen till kyrkogårdsförvaltningen som beviljar eller avslår ansökan om anstånd för gravsättning.