Stora kyrkans inre renovering

Äntligen! Det uttrycket sammanfattar nog vad många förtroendevalda, medlemmar och anställda i Åtvids församling känner inför det faktum att beslutet om Åtvids Stora kyrkas framtid nu är fattat. En lång och tidvis krokig väg har lett till beslutet att renovera även insidan av det så välkända landmärket i Åtvidaberg.

Krokig väg till beslut

Under ca 10 års tid har planerna svängt från att omgestalta kyrkan invändigt för att härbergera kontorslokaler, administration och övrig församlingsverksamhet, till att nu restaureras och återigen öppnas för gudstjänster, förrättningar och konserter När Åtvids församling hösten 2013 stod inför det faktum att den sedan länge projekterade omgestaltningen av Stora kyrkan till församlingshem, skulle bli alltför dyr att genomföra, fanns farhågorna att kyrkan aldrig mer skulle kunna öppnas. De krav som hade ställts upp för att genomföra det omfattande projektet, d.v.s. att det befintliga församlingshemmet skulle säljas, och att kalkylen för själva ombyggnationen skulle hålla var då inte uppfyllda. Ett enigt kyrkoråd tog därför beslutet att inte genomföra planerna.

Alternativen

Stora kyrkan som under 2013 genomgick en omfattande yttre renovering stod nu där skinande, till det yttre hel och fin, men med omfattande renoveringsbehov även på insidan. Elsystemet från 30-talet var utdömt, att dra igång värmesystemet utgjorde en reell brandrisk och färgen på väggarna visade sig innehålla, för den känsliga kyrkomiljön, skadlig plast. Vilka var då alternativen? Att stänga kyrkan för gott och ”kasta nyckeln”? Att låta den bli kallförråd för gamla orglar och andra kyrkliga inventarier? Eller att ta upp kampen för att kunna öppna kyrkan för församlingen och allmänheten igen? Med hjälp av redan beviljade statliga medel, så kallad kyrkoantikvarisk ersättning som stiften inom Svenska kyrkan fördelar, levde hoppet att kunna renovera kyrkan till ett skick som räddar den för framtiden. Linköpings stift har stöttat Åtvids församling på alla sätt i processen, men nu det var bråttom, de beviljade medlen måste användas senast 2015.

Projekteringsarbetet

Ett förnyat projekteringsarbete startade därför våren 2014, med målet att kunna genomföra nödvändiga renoveringar för att skapa förutsättningar för att åter kunna öppna kyrkan för verksamhet, och därmed också bevara den kulturhistoriskt viktiga byggnaden för kommande generationer. Målet var också att öka bekvämligheten och tillgängligheten för alla besökare, genom att få till stånd nytt vatten och avlopp, nya toaletter, inkl handikapptoalett, ett pentry och en café-del i nedre delen av kyrkan. Nu har projektet kommit så långt att entreprenörerna, några lokala, och några lite längre ifrån, men samtliga med specifika hantverkskunskaper och goda referenser från andra kyrkoprojekt, är kontrakterade, och tidplanen som säger att allt ska vara färdigt för öppning och återinvigning i december 2015 ser ut att hålla.

Nygammal gestaltning

Under resans gång har byggnadstekniskt och antikvariskt utbildade konsulter tillsammans med anställda, förtroendevalda, stiftsantikvarie Gunnar Nordanskog och Länsstyrelsen letat fram gamla   bilder och annan dokumentation som gett vägledning till bl a nygammal färgsättning inspirerad av kyrkans ursprungliga utformning. Väggarna kommer att slipas och putsas, och den lite kalla gröna plastinblandade färgen från 60-talet kommer att ersättas av en traditionell kalkfärg i den varmare gula och ursprungliga nyansen från 1885. Golvet kommer att slipas och hårdvaxas för att underlätta städning. De främre korbänkarna och altarringen kommer att tas bort för att underlätta en flexiblare användning, tex byggande av en scen.

Tillgänglighet för alla

Ett nytt och flyttbart centralaltare kommer att ritas och byggas av en lokal finsnickare. Bänkarna under läktaren tas också bort för att ge plats åt en nybyggd kub innehållande pentry och toaletter på ena sidan, samt en öppen yta för café-möblering på den andra. All el i kyrkan byts ut, och alla armaturer kommer att få en energieffektiv ledbelysning.  De stora, vackra takkronorna kommer att förses med elektriska hissar som underlättar rengöring och tändning av levande ljus. Den främsta kronan kommer också att kunna höjas för att förbättra sikten framåt när det krävs, tex vid konserter eller teaterföreställningar. Ett nytt ljudsystem och förbättrade strålkastare ingår också i projektet. Kyrkan kommer att värmas av fjärrvärme med vattenburna radiatorer längs ytterväggarna, och även under kyrkbänkarna. Temperaturen och klimatet i kyrkan kommer att styras effektivt efter användningen genom församlingens webbaserade bokningssystem. När kyrkan inte används är den därför inte heller fullt uppvärmd. För att spara ytterligare energi kommer vinden att tilläggsisoleras med s.k. ekofiber. Kyrkan tillgänglighet anpassas också genom en ny handikappramp, automatiska dörröppnare och handikapptoalett. De gamla lösa stolarna i kyrkan kommer att återbrukas och lackeras om i engelskt rött och förses med nya kopplingsbeslag, som säkerheten föreskriver. Stolarna i caféet lackeras också om och förses med nyklädda stolssitsar. I renoveringen finns alltså en genomgående tanke att återanvända så mycket som möjligt av det gamla, men att också ge en fräsch och modern touch, och energibesparande tekniska lösningar. Kyrkan kommer efter renoveringen att ha ca 500 sittplatser men brandmyndighetens tillstånd till att 800 personer samtidigt kan vistas i kyrkan. En översyn av brandlarmet och tydligare uppmärkning av utrymningsvägarna ingår därför också i projektet, liksom en förhöjning av läktarbarriären av säkerhetstekniska skäl.

Projektets budget

Utvändigt förbereds också för en senare installation av fasadbelysning, och några av kyrkans bänkar kommer kanske att kunna återanvändas som parkbänkar. Tankar på en stor flyttbar filmduk och en bra projektor-kanon finns också, men i budgeten för 2015 ryms inte just dessa investeringar. Med denna satsning är Åtvids församlings förhoppning och önskan att även andra intressenter, t.ex. Åtvidabergs kommun, lokala föreningar och externa arrangörer ska finna möjligheter att hyra och utnyttja kyrkan också för andra ändamål än gudstjänster och kyrkliga förrättningar. Svenska kyrkan och Åtvids församling satsar därmed för framtiden för hela Åtvidaberg. Investeringen som Åtvids församling gör är en mångmiljonsatsning, men skulle några intresserade sponsorer höra av sig så tas bidrag tacksamt emot för detta projekt.