Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter - GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss i Svenska kyrkan, Åtvids församling och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

* begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas
   av oss

* begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter

* begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex.
   medan en rättelse görs

* begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande
   har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal
   kan din begäran komma att avslås)

* inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig
   eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Hantering av handlingar

Här kan du läsa om offentlighetsprincipen och om hur Åtvids församling hanterar personuppgifter för sina medlemmar.

Vid bokningar

Här kan du läsa om hur Åtvids församling hanterar personuppgifter vid hantering av bokningar av lokaler, dop, vigslar, begravningar.

Grupper

Här kan du läsa om hur Åtvids församling hanterar personuppgifter gällande gruppverksamheter.

Bilder och sociala medier

Här kan du läsa om hur Åtvids församling hanterar personuppgifter gällande bilder och sociala medier.

Jobbansökan -behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur Åtvids församling hanterar personuppgifter för personer som ansöker till tjänst i pastoratet.

E-post

Så här behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
Kirsten Alm, 0120-299 39
e-post:  kirsten.alm@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Åtvids församlings dataskyddsombud.

Åtvids församlings dataskyddsombud
Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se