Hur man överklagar hos länsstyrelsen

Här kan du läsa om hur överklagandeprocessen går till.

Huvudmannens beslut kan skriftligen överklagas hos länsstyrelsen.

I skrivelsen skall ni:

- tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer och datum för beslutet
- redogöra för varför ni anser att huvudmannens beslut är felaktigt
- redogöra för hur ni anser att beslutet ska ändras

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt er.  

Övriga handlingar                                             
Om ni har handlingar eller annat som ni anser styrker er ståndpunkt så bör ni skicka med det.

Var inlämnas överklagandet
Er skrivelse skall lämnas/skickas till huvudmannen och inte till länsstyrelsen.  
Huvudmannens adress finner ni längst ner på denna sida.

Senaste datum för överklagandet
Huvudmannen måste ha fått er skrivelse inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan ert överklagande inte prövas.

Underteckna överklagandet
Ni ska underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.
Uppge personnummer, postadress och telefonnummer till bostaden samt adress och telefonnummer till er arbetsplats eller annan plats där ni är anträffbar.

Adress till huvudmannen
Kyrkogårdsförvaltningen
Åtvids församling
Box 165
59724 Åtvidaberg

Vill du ha informationen som en blankett? Klicka på länken nedan!