Foto: Eva Johansson

Begravningslagen

Den som avlider ska enligt begravningslagen kremeras/gravsättas senast en månad efter dödsfallet.

 §10 Stoftet efter en avliden eller en dödfödd som avses i 2 kap. 3 § första stycket ska kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet. Skatteverket får dock medge anstånd med kremeringen eller gravsättningen, om det finns särskilda skäl för det.
Om stoftet inte har kremerats eller gravsatts inom föreskriven tid, ska Skatteverket undersöka anledningen till dröjsmålet och, om det behövs, underrätta den kommun som avses i 2 §. Lag (2012:133).

Begravningsceremonin
Den som avlider ska enligt begravningslagen kremeras/gravsättas senast en månad efter dödsfallet. I normalfallet innebär det att även begravningsceremonin måste ske senast en månad efter dödsfallet. Vid en kremationsbegravning är det nödvändigt att ceremonin sker med någon dags marginal så att kremering hinner ske inom den lagstadgade månaden.

Särskilda skäl för anstånd
Anstånd ska begäras hos Skatteverket om tiden mellan dödsfall och kremering/ gravsättning riskerar att överskrida en månad. Anstånd medges endast om det finns särskilda skäl för det.
Särskilda skäl kan vara:
- att anhöriga är oeniga om kremering ska ske
- att medling pågår
- att tvist prövas av länsstyrelsen
- att frågan om kremering eller gravsättning har lämnats över till kommunen
- att anhörig på grund av sjukdom är förhindrad att ordna med gravsättningen i tid
- att gravsättning av familjemedlemmar ska ske vid en gemensam förrättning
- att rättsmedicinsk undersökning pågår
- att den avlidne har donerat sin kropp till forskningsändamål

Ansökan om anstånd
Ansökan om anstånd ska inges till Skatteverket. Ansökan kan göras av anhöriga, närstående eller av annan som ordnar med begravningen. Ansökan kan göras av begravningsbyrån i egenskap av ombud för dessa. Ansökan kan ske skriftligen eller muntligen. 

Förutom ändringen angående längsta tillåtna tid mellan dödsfall och kremering eller gravsättning innebär riksdagens beslut: 
- Att en gravrätt kan upplåtas med begränsningar och att det i sådana fall är upplåtaren som ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Det införs också bestämmelser om återupptagande och upplåtelse av återlämnad gravrätt.
- Att begravningsavgiften för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan görs fristående från kyrkoavgiften. Begravningsavgiften ska beslutas av den myndighet som regeringen bestämmer, både för dem som är och för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Denna förändring trädde ikraft den 1 januari 2013.
- Att det tydliggörs att länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över begravningsverksamheten. För att kunna fullgöra tillsynsansvaret ges länsstyrelsen rätt att inspektera verksamhet och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen.
- Att kraven på de begravningsombud som länsstyrelsen förordnar utökas och förtydligas.